Mästermyr väster om Hemse är Vattenfalls planerade område för satsning på vindkraft på Gotland. Vindkraftparken vill man bygga i två etapper, med tio vindkraftverk i första omgången med byggstart under hösten 2009. Ytterligare ett 30-tal vindkraftverk planeras i den andra omgången.
Företaget vill bygga vindkraftverken på båda sidor om vägen mellan Hemse och Silte. En detaljplan är på gång för området och i nästa vecka lämnar företaget in en bygglovsansökan för de första tio vindkraftverken. Innan det är klart att börja bygga ska hela tillståndsprocessen göras.

Fåglar och boende
-  Bland annat ska fågellivet utredas. Vi är också väldigt måna om att ha alla närboendes acceptans för projektet, säger Hillevi Priscar.
I första etappen vill Vattenfall bygga vindkraftverk med en totalhöjd på 126 meter. De tio första vindkraftverken bedöms på ett år kunna producera hushållsel till omkring 11 000 hushåll. Storleken på vindkraftverken i den andra etappen är ännu inte fastställd. Totalhöjden blir dock som mest bli 150 meter.

Samråd
Nu meddelar Vattenfall att samråd ska hållas om en vecka som start inför det kommande projektet.
I underlaget för samrådet som nu skickas till Gotlands kommun framgår att området pekades ut lämpligt för en större vindkraftsatsning genom ett tillägg till översiktsplanen 1999. Till det kommer att Energimyndigheten tagit beslut om att den nord-västra delen av Mästermyr är av riksintresse för vindkraft.
Vattenfall motiverar också satsningen med Gotlands kommuns utvecklingsprogram Vision 2025. Ett av målen där är lokalt producerad förnyelsebar energi. Bland annat vindkraft, bioenergi och solenergi.

Många markägare
Totalt finns ett 100-tal markägare i området och de flesta har enligt Vattenfall tecknat nyttjanderättsavtal, vilket gör satsningen på vindkraftparken möjlig. Markägarna är också på väg att bilda en ekonomisk förening.

Samråd till veckan
För att få bygga den planerade vinkraftparkan krävs en miljökonsekvensbeskrivning och tillstånd enligt miljöbalken. Första steget i arbetet blir att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning i samråd med länsstyrelsen och andra berörda myndigheter, och även allmänhet och organisationer som berörs.
Samrådet med kommunen, länsstyrelsen och andra berörda myndigheter hålls den 6 november i kommunhuset i Hemse. Samråd för allmänheten och organisationer kommer att hållas i form av öppet hus den 4 december i Hemse Folkets hus.
Under en tioårsperiod räknar Vattenfall med investeringar på cirka 40 miljarder kronor i förnyelsebar elproduktion i Sverige. Vattenfall Vindkraft AB är ett helägt dotterbolag till Vattenfall.