I kyrkovalet väljs ledamöter för åren 2010-2013 till de styrande organen i Svenska kyrkan: nationellt till kyrkomötet, på stiftsplan till stiftsfullmäktige och vilka som ska styra i stiftet, samt på lokal nivå till församlingens kyrkoråd eller kyrkofullmäktige. I församlingar som ingår i en samfällighet görs också ett fjärde val till samfällda kyrkofullmäktige.
Årets val i Svenska kyrkan är därmed tre, i vissa fall fyra, val vid ett och samma tillfälle. En nyhet i detta val är att väljarna kan personrösta på och kryssa tre olika personer i vart och ett av valen.
- Om en kandidat får många kryss ökar chansen att bli invald. I 2005 års kyrkoval kunde de röstande endast kryssa en person, förklarar stiftsinformatören Roland Asplund.

Kyrkomötet
Kyrkomötet, med 251 direktvalda ledamöter varav två väljs från Visby stift, beslutar om Svenska kyrkan på riksnivå. De tretton biskoparna och ärkebiskopen deltar också i kyrkomötets arbete. Dessa har yttranderätt, men inte rösträtt. Kyrkomötet beslutar i övergripande frågor som kyrkoordningen, kyrkohandboken och psalmboken. Däremot fattar kyrkomötet inte beslut i frågor som gäller församlingarnas eller stiftens ansvarsområden.

Stiftsfullmäktige
Stiftsfullmäktige är det högsta beslutande organet i Svenska kyrkan. Till stiftsfullmäktige i Visby stift, som beslutar i stiftet här, väljs 51 ledamöter vilket är den nedre gränsen för antalet ledamöter. Dessa väljs i valkretsar som normalt är kontrakt. Visby stift är enda undantaget i landet med ledamöter valda från valkretsarna på norra-, mellersta- och södra Gotland, tredingar kallade på ön, samt från Visby domkyrkoförsamling som en egen valkrets, och i proportion till medlemsantalet i varje område.


Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktige beslutar i församlingen. På lokal nivå väljs kyrkofullmäktige direkt. Om en församling ingår i en samfällighet kan kyrkofullmäktige vara ersatt med ett kyrkoråd som utses av kyrkofullmäktige. Väljarna väljer inte kyrkoråd direkt, undantaget vissa samfälligheter med direktvalt kyrkoråd.