Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att vindkraft inte får byggas på Mästermyr väster om Hemse. Naturskyddsföreningen Gotland ser detta som en framgång för naturvården på Gotland. Vi har redan från ärendets början påpekat att Mästermyr är olämplig för vindkraft på grund av stora koncentrationer av flyttfåglar och fladdermöss, samt att såväl kungs- som havsörn häckar i närheten. Även Gotlands Ornitologiska Förening har haft samma argument.

Det är trist när varken Vattenfall, Länsstyrelsen eller Mark- & miljödomstolen tidigare i ärendets handläggning tagit hänsyn till vår argumentation, men desto bättre när nu Mark- & miljööverdomstolen gjort så.

Samma dag som domstolen fattade beslutet om kalkbrytningen på norra Gotland, som innebär ett stort bakslag för naturen, kom beslutet om vindkraften på Mästermyr, som var mycket positivt ur naturens synvinkel.

Naturskyddsföreningen Gotland är i grunden positiv till vindkraft. Den är en långsiktigt hållbar metod att ta tillvara den energi som finns i vinden.

Men det är viktigt att den inte placeras där den kommer i konflikt med andra intressen.

Redan 2008 pekade Naturskyddsföreningen ut i sin vindkraftspolicy möjliga utbyggnadsområden på Gotland, liksom områden där vindkraft inte borde byggas.

Mästermyr hör till de områden där vindkraft är olämpligt ut natursynpunkt.