Platsen för tidigare Shellmacken i Gutebacken kan komma att bebyggas med bostäder.

Byggnadsnämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra ett planprogram för området. Man ska då bland annat ta hänsyn till det faktum att här har hanterats petroleumprodukter under flera decennier, varför det inte kan uteslutas att det finns miljöskadliga ämnen i marken.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden menar att en sanering därför krävs, annars kan det bara bli tal om byggnader för industri och kontor.

Länsstyrelsen har påpekat att det bör göras en särskild utredning för att säkra skyddet för eventuella fornlämningar. Också riksintresset för naturvård ska beaktas.

Gotlandshem har visat intresse för marken, men det medför inte att man har rätt att senare få köpa tomtmarken för exploatering.