Det är riksdagen som beslutat om avgiftsreducering för bygglov, förhandsbesked och anmälan i de fall där handläggningen tar mer än tio veckor. Systemet börjar gälla från 1 januari 2019.

– Beslutet innebär att service och tillgänglighet kommer att behöva omfördelas till administration och förgranskning för att hålla tidsfristerna, säger byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (Mp) i ett pressmeddelande från Region Gotland.

– Det kan också uppfattas som att vi blir lite mer fyrkantiga i våra beslut, men förhoppningsvis finns ett överseende för det i och med att handläggningstiderna kortas, fortsätter han.

Avgiften minskas med en femtedel varje vecka som tidsfristen överskrids.

För att regionen ska kunna korta handläggningstiderna kommer bygglovsavdelningen att göra vissa förändringar, enligt pressmeddelandet. Bland annat kommer fler ärenden att avvisas om till exempel kompletteringar inte kommit in i tid. Dessutom kommer möjligheten att få råd och stöd under processens gång att minska.