Enligt en Novusmätning så är miljö- och klimatfrågorna viktigast för väljarna i EU-valet. EU ska ha sina nya klimatmål för 2030 klara till hösten 2015, då ett globalt klimattoppmöte hålls i Paris. Trots förmodat motstånd från EU:s regeringar så uttalade sig EU-parlamentet i februari för mer ambitiösa klimatmål än vad EU-kommissionen anser lämpligt.

Likt kommissionen röstade parlamentet för att de klimatpåverkande utsläppen minskas med 40 procent jämfört med 1990. Målet ska fördelas på medlemsstaterna och vara bindande. Men parlamentet vill också ha ett bindande mål om att 30 procent av den energi EU förbrukar ska vara förnybar.

Moderaterna vill inte ha ett för medlemsstaterna bindande mål för hur stor andel av energin som ska vara förnybar. De rödgröna och Piratpartiet vill både ha ett bindande mål om förnybar energi och ett högre utsläppsminskningsmål.

Moderaternas linje är även de övriga regeringspartiernas. I alla fall på hemmaplan. Centerns EU-toppkandidat Kent Johansson kommer driva på och rösta för bindande mål för förnyelsebar energi.

Johansson ser inga problem med att ett sådant mål skulle innebära att Sverige minskar kärnkraften.

Socialdemokraterna vill ha ett bindande mål för förnybar energi på 40 procent i EU. När det fördelas på medlemsstaterna så skulle det för svensk del, enligt Fjellner, bli mycket högt och styra Sveriges val av sin energimix.