Den 5 juli kom domen från Mark- och miljööverdomstolen om kalkbrottet som Nordkalk ansökt om att bryta på Bunge Ducker. Domen ger företaget rätt till täktverksamhet om 61,7 miljoner ton kalk på ca 170 hektar och 25 meter djupt. Därmed blir det tydligt att försvagningen av miljölagstiftningen under alliansregeringen har lett till att vi inte längre har tillräckligt lagstöd för att skydda det som bara måste skyddas.

Vattentillgången på norra Gotland äventyras och världsunik miljö tillåts att förstöras.

Mardrömmen är en ny Hallandsåsskandal som kommer att påverka förutsättningar att bo och leva på Gotland kraftigt negativt. Med domen raseras också mångas tro på att svenskt rättsväsende i miljömål fungerar.

Människor hör av sig till oss inte bara för att diskutera de befarade konsekvenserna av domens utfall, utan också för att de upplever att processen har kantats av en rad tvivelaktigheter.

Detta urholkar tilltron till ett rättsäkert avgörande i ett mål som är så betydelsefullt för norra Gotlands framtid.

Miljödomstolen (MD) och Miljööverdomstolen (MÖD) kom till helt olika slutsatser när frågan om tillstånd för verksamheten avgjordes.

Då ville inte Högsta domstolen ta upp målet för prövning, trots att det handlar om kanske en av de mest komplexa miljörättegångarna i Sveriges historia. MÖD leddes av en domare som aldrig tidigare har dömt i miljömål. Anmärkningsvärt anges också vara att en annan domare från den första prövningen nu i det sista avgörandet bistod Nordkalk och fick sin lön från Nordkalks advokater.

När villkoren för verksamheten skulle fastställas anförde MD en rad argument varför de ansåg att det inte var möjligt. Snarare än att utgå ifrån dessa argument framstår MÖD:s agerande fyllt av prestige och markeringar gentemot underinstansen. Detta har inte skapat en större tilltro till processen hos de som redan hade sina tvivel. EU-kommissionen har också redan riktat kritiska frågor till Sverige utifrån hur de upplever att fallet hanteras.

MÖD angav i domen att Nordkalk kunde påbörja verksamheten innan domen hade vunnit laga kraft.

Konkret innebär det att företaget tillåts förstöra marken innan en eventuell överinstans skulle komma med invändningar mot överdomstolens beslut.

Fältbiologer och andra har därför känt sig tvungna att campa i skogen för att genom deras protester förhindra att företaget utnyttjar möjligheten att påbörja markarbeten.

Vi ser det som ytterst viktigt att tilltron till en rättssäker bedömning kan upprätthållas när ett av de känsligaste miljömålen i Sverige ska avgöras.

Alliansens försvagning av miljölagstiftningen behöver återställas så att Sverige återigen kan få ett välfungerande miljöskydd. Vår förhoppning är också att Högsta domstolen tar sig an fallet, om inte annat för att upprätthålla tron på att vi lever i en välfungerande rättstat.

Stefaan De Maecker (MP)

regionråd

Isabel Enström

ordförande för Miljöpartiet de gröna på Gotland