Vi kan stilla Enströms och Nordins (MP) (GT 2012-04-16) oro om att den förnyelsebara energin har en dyster framtid i Sverige. Utbyggnadstakten 2011 är den snabbaste hittills i Sverige enligt Energimyndigheten. På ett år har vindkraftsutbyggnaden passerat kapaciteten hos en Barsebäckreaktor, vilket är ett resultat av Alliansregeringens energiöverenskommelse där Sverige nu är på väg mot målet hälften förnyelsebart till 2020.

Samtidigt pågår ett intensivt arbete lett av Centerpartiet med en färdplan och ett batteri av konkreta åtgärder för att Sverige ska vara fritt från klimatutsläpp 2050. Nyligen presenterades bland annat åtgärder för att fortsätta omställningen till gröna bränslen i våra bilar, genom att ge full skattebefrielse till andra generationens biodrivmedel, och fördubbla mängden förnyelsebart som blandas in i bensin och diesel.

Tvärt emot vad Enström och Nordin påstår ger Sverige inga subventioner till kärnkraften. Den möjlighet som kraftbolag tidigare har haft att skjuta på skatteinbetalningar kommer inte längre ges. Därmed tydliggörs att den dörren är stängd för kraftverksbolagen. Regeringen har också fastställt att det ska finnas ett obegränsat skadeståndsansvar för kraftverksbolagen. Det innebär att alla bolagets tillgångar kan tas i anspråk vid en olycka.

För att säkerställa att kraftbolagen har medel i bolagen lägger sig Sveriges dubbelt så högt än den så kallade Pariskonventionen och kräver att bolagen har omkring 11 miljarder kronor i garanterade ersättningar. De svenska reglerna blir strängare än de flesta andra länders.

Inga kärnkraftverk i världen har byggts utan statliga subventioner. Det visar tydligt att kärnkraften är en energiform som inte kan stå på egna ben. Trots att möjligheten finns i och med Alliansregeringens klimat- och energiöverenskommelse för kraftverksbolag att ersätta befintliga reaktorer med nya, om de bekostar allt själva, existerar inga sådana planer.

Alliansregeringens klimat- och energiöverenskommelse har däremot lett till en rekordsnabb utbyggnad av förnyelsebar energi. För varje år som går ökar det förnyelsebara på bekostnad av det ändliga. Här på Gotland ökar det förnyelsebara bland annat genom ökning av biobränslen, vindkraft och biogas. Vi ser också stora möjligheter att ställa miljökrav på den framtida färjetrafiken för att driva på utveckling av LNG drift med inblandning av biogas.

Vi Centerpartister tycker att utvecklingen med mer förnyelsebar energi är bra. Förhoppningsvis tycker våra lokala kollegor i Miljöpartiet det också!