SMHI har mätt syrehalterna i Östersjön i 50 år. I går presenterades årets mätresultat.

Rapporten visar ingen förbättring. I stället har utbredningen med syrefria bottnar under 2000-talet ökat från 5 procent av Egentliga Östersjöns bottenarea till 15 procent. Utbredningen av bottnar med låga syrehalter har ökat från 22 till 28 procent.

Årets mätningar gjordes under september och oktober på 84 platser. Akut syrebrist påträffades från djup överstigande 50-80 meter och helt syrefria förhållanden påträffades från djup överstigande 70-90 meter.


Mer nu
Analysen för 2011 har kompletterats med data från Tyskland, Polen och Litauen.

SMHI ser ett tydligt skifte som inträffade 1999. Fram till dess påverkade syrebrist stora områden medan helt syrefria förhållanden enbart påverkade mindre djupområden.

- Efter 1999 har andelen med syrebrist och helt syrefria områden förhöjts till nivåer som aldrig tidigare observerats i Östersjöns djupvatten, berättar Martin Hansson, oceanograf på SMHI, i ett pressmeddelande.


Inflöden och vind
Utvecklingen i Östersjön med fortsatt extrema syreförhållanden efter 1999 och dess orsaker och konsekvenser för ekosystemet är inte helt klarlagd. SMHI tror att flera samverkande faktorer bidrar, som förändrade vindförhållanden, förändrad frekvens och karaktäristik av inflöden, ökad belastning av organiskt material till djupvattnet, förändrad vertikal omblandning samt skiktning och ändrad tillrinning till Östersjön.


Gränsen nådd
Utvecklingen under 2000-tal et är alarmerande och måste undersökas, anser SMHI som dock tror att utbredningen och volymen av syrebrist nu nått den övre gränsen för vad som är möjligt med den permanenta skiktning som finns i Östersjön. De helt syrefria områdena kan dock fortsatt öka om den negativa utvecklingen fortsätter. Större utbredning av helt syrefria bottnar kan förvärra övergödningen i Östersjön. Mer fosfor kan frigöras från bottnar som tidigare varit syresatta.

Många arter flyr från områden med akut syrebrist och om halterna sjunker ytterligare får fler och fler arter problem.

Syrebrist uppkommer i vatten som under lång tid varit isolerade från ytan. Perioder med syrebrist är inget nytt för Östersjön. I sediment har man funnit bevis som går tillbaka till 1600-talet, som visar på att bottnar tidvis har varit syrefria. Skillnaden i dag är att utbredningen av syrefria bottnar har ökat markant.