Området där man vill satsa består av 550 hektar mark och man gör bedömningen att inget av verken kommer att stå närmare boningshus än en kilometer.

På den plats där vindkraftverken ska resas finns ett Natura 2000-område (ett så kallat rikkärr) som skulle kunna påverka exploateringen. Ett annat område som också det är biotopskyddat, utgörs av två bäckar som avvattnar Kallgate källmyr.

Exploatörerna noterar att platsen man valt har pekats ut som riksintresse för vindbruk i kommunens/regionens översiktsplan. Hela området är dessutom av riksintresse för naturvården och det rörliga friluftslivet efter ett beslut av länsstyrelsen.


Buffertzon
Vindbruk AB menar att våtmarken Bojsvätar inte kommer att påverkas. En buffertzon på 100 meter avsätts kring våtmarken.

Företaget har redan tecknat markavtal med flertalet markägare och för just nu diskussioner om arrende av resterande mark.

Vindkraftparken kan få en samlad effekt på 46 megawatt. Företaget vill nu ha samråd om projektet med regionen och länsstyrelsen.

Vd i bolaget är Markus Ehrenpil, Stockholm, ordförande är vindkraftexperten vid Högskolan på Gotland, Tore Wizelius.