Men nu seglar ett nytt saneringsärende upp, i Fardhem.

Turerna runt saneringen av Vall Hardings 1:7 fortsätter. Miljö- och hälsoskyddsnämnden förpliktigar nu Träimpregnering Gotland AB (det bolag som har övertagit den befintliga verksamheten) att inbetala högst 11 miljoner kronor till nämnden när denna har meddelat att sanering har utförts på fastigheten. Nämnden ska sedan i sin tur återlämna dessa medel till Naturvårdsverket som lämnar bidrag till saneringen.

Värdeökning
Enligt nämnden måste man enligt Naturvårdsverkets villkor se till att fastighetsägaren svarar för de kostnader som motsvarar en trolig värdeökning på fastigheten efter det att åtgärder utförts.
- Naturvårdsverket tvingar nämnden att uppfylla vissa villkor för att sanera, konstaterar nämndordföranden Mats-Ola Rödén. Man vill vara säker på att när området sanerats med statliga medel och återfått ett visst värde, så vill man få ut detta.

Minst 11 miljoner
Han framhåller att saneringsarbetet nu kan starta även om någon form av process pågår. Ett arbete som nu troligen kan börja i vår. Summan 11 miljoner kronor bygger på en uppskattad kostnad för saneringen om 11-15 miljoner kronor.
- Jag tror den blir större.
Samtidigt rullar ett nytt saneringsärende i gång. Det handlar om Fardhem Sandarve 1.18 där det också förekommit tidigare träimpregneringsverksamhet. Här klassas marken som tillhörande riskklass 1 vilket innebär "mycket stor risk" med marken förorenad av tungmetaller.

Sävsjö-företag ansvarigt
Länsstyrelsen har sedan utrett ansvaret. Eftersom ansvarig verksamhetsutövare finns så kan vidare arbete i form av bland annat undersökningar inte bekostas med statliga medel. Det blir då detta företag, LP Pressgjuteri AB, Sävsjö, som blir ansvarigt.
Anser nämnden men företaget har begärt anstånd till 17 december med att avge synpunkter och tidigare sagt att man kommer att överklaga eventuella förelägganden. Ärendet kommer därför att behandlas på nästa nämndsammanträde.