Det handlar om den nu åttaåriga pojke som inte tilläts gå i skolan eller träffa jämnåriga kamrater. Föräldrarna förklarade att de skulle flytta till Indien, och att pojken skulle gå i skola där, men att flytten blivit försenad och att han fick undervisning hemma i väntan på att den skulle bli av.
Efter flera försök att få föräldrarna att ändra sig, tog socialtjänsten polisen till hjälp och hämtade pojken på ett flygplan när familjen skulle åka utomlands.

"Omsorgssvikt"
Länsrätten fann att det fanns grund för att omhänderta pojken, enligt LVU, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Skälen var fler än att föräldrarna inte låtit honom gå i skolan, enligt domen fanns såväl psykiska som fysiska brister i föräldrarnas omsorg. Pojken placerades i ett familjehem och skrevs in i skolan.
Pojkens föräldrar överklagade domen till kammarrätten, som höll förhandling den 30 november. I går kom domen.
- Kammarrätten finner ingen anledning att betvivla att föräldrarna är måna om sonen och att de försöker, utifrån sina förutsättningar, ge honom omsorg på det sätt som de finner vara det bästa. Enligt rättens mening förefaller emellertid vårdnadshavarna sakna insikt i vilka konsekvenser deras sätt att ta hand om och förhålla sig till sonen får för honom, står det i domen.
Efter länsrättens dom har utredningen kompletterats med ett barnpsykiatriskt utlåtande. Där bedöms pojken ha varit utsatt för "betydande omsorgssvikt".
- Han fungerar kognitivt, emotionellt, socialt och motoriskt som ett yngre barn och släpar efter i utveckling, skriver man i utlåtandet som vägt tungt i kammarrättens prövning.

Domen överklagas
- Det är klart att han inte mår bra. Det är ett trauma att slitas ifrån sina föräldrar som man aldrig varit skild ifrån. Det är socialtjänsten som skapat detta trauma. Det ska vi inte behöva lida för, säger pojkens pappa.
Kammarrättens dom kommer att överklagas.
- Vi ska koppla in större advokater och skruva upp volymen, säger pappan som tycker att han och hans fru inte fått möjlighet att föra sin talan i de rättsprocesser som varit.
En av de fyra nämndemännen i kammarrätten hade skiljaktig mening. Hon delar bedömningen att föräldrarna brister i omsorgen av sin son, men anser att man skulle gjort försök med fler frivilliga insatser istället för att omhänderta pojken enligt LVU.