För att vindkraften skall fungera då krävs det fyra saker.
Den första och viktigaste förutsättningen är att det finns råmaterial att bygga verken. Den andra och lika viktiga förutsättningen är att stora statliga subventioner av skilda slag finns. Den tredje är att det blåser och för det fjärde att det finns reglerkraft att tillgå. Ett vindkraftverk skall stå på ett fundament av armerad betong.

Fundamentet väger ungefär 1 000 ton. Gotland har begräsade tillgångar av gjutgrus.
Femhundra vindkraftsfundament kommer att ta i anspråk mycket stora delar av denna ändliga resurs eller ungefär 0,5 miljoner ton. Har Lars Thomsson insett vad det kan få för konsekvenser för ett fortsatt byggande i framtiden?
Varje verk väger ungefär 150 ton. Verket består till största delen av en plastkomposit. Totalt kommer det att gå åt 75 000 ton plast vars ursprung är olja, en ändlig resurs. När det gäller statliga subventioner så skall enligt energiutredningen den subvention som utgår till andelsägare av vindkraftverk tas bort. Andelsägarnas pris skall vara spotpriset och beskattas.
Detta är ett steg i rätt riktning. Vindkraft skall inte subventioneras utan ska konkurrera med andra energislag på lika villkor.
Dessutom är skatter alltid en ändlig resurs, men många politiker tror att den är oändlig, bland andra tydligen Lars Thomsson. Punkterna tre och fyra hör egentligen ihop. Blåser det mindre än 15 meter per sekund lämnar vindkraftverket mindre elenergi än vad verket maximalt förmår. Ingen vet egentligen hur mycket el verket lämnar och av den anledningen måste en reglerkraft alltid finnas tillgänglig. Reglerkraften är vattenkraft som egentligen också är en ändlig resurs då vi inte vill bygga ut älvarna i den omfattning som skulle behövas.
En annan fråga som uppstår när det inte blåser, vad ska då den nya kabeln då användas till? En kabel vars kostnader hamnar på våra skattsedlar. Inget är gratis för varken skattebetalare eller konsument.

Nätkostnaden kommer att öka för gotlänningarna, även om det sägs att det är vindkraftsexploatörerna som ska betala, med den massiva vindkraftsutbyggnaden som Lars Thomsson har tänkt sig. Vad vinner egentligen gotlänningen i allmänhet? Vindkraften påstås ge nya arbetstillfällen. Ja, under uppbyggnaden där den större delen av arbetskraften tas utifrån, men sedan? Jämför gärna med de samhällen som byggdes upp i Norrland vid vattenkraftsutbyggnaden vilka nu står öde eller möjligen används som sommarstugor för Vattenfalls tjänstemän.

Är Lars Thomsson tillsammans med politikerna i centerpartiet beredda att offra så mycket och få så lite tillbaka? Insatsen i form av ändliga resurser motsvarar inte den minimala nyttan vindkraften ger. Till de ändliga resurser vindkraften tar i anspråk kommer även det kulturlandskap som måste offras för de 500 verken. Kulturlandskapet på Gotland vill vi starkt framhålla är också en ändlig resurs. Gotland har inte så många "Näsuddar" ytterligare som kan exploateras utan att Gotlands kulturlandskap förvandlas till industriområden. Till sist:
Skulle inte de alternativa energislagen vara både förnyelsebara och hållbara det vill säga inte tära på de ändliga resurserna?