Det skriver Boverket i ett yttrande till Miljödepartementet.
Exploateringen av Snäcks camping har utsatts för kritik och överklagande under flera år. Och nu är det den detaljplan för området som antogs av kommunfullmäktige den 17 december 2007 det handlar om.

Regeringsnivå
Beslutet om detaljplanen överklagades av en man som är delägare till fastigheter som gränsar till området som planen berör. Överklagandet har nått regeringsnivå.
Boverket, en myndighet för boende- och planeringsfrågor, har nu yttrat sig till Miljödepartementet som ska ta ställning till mannens överklagande. Ett besök på platsen gjordes också av Boverket den 20 april i år. Då konstaterades att området är bebyggt med ett hundratal villavagnar och stugor och att det dessutom finns ett antal servicebyggnader för campingverksamheten.
- Miljödepartementet ville ha vår syn på speciellt miljökonsekvensbeskrivningen, och där fann vi att man inte uppfyller miljöbalkens krav. Detaljplanen följer inte heller plan- och bygglagens intentioner, säger Kristina Adolfsson, arkitekt vid Boverket och föredragande i ärendet.
Det görs ibland fel i kommunerna, och det behövs en uppryckning i hanteringen av plan- och bygglagen, tycker hon.
- Ibland sker en uppluckring, en slags devalvering när kommunerna arbetar med planärenden. Blir det då ett överklagande så granskas handläggningen av ett ärende under lupp.
Sammanfattningsvis skriver Boverket att miljökonsekvensbeskrivningen saknar en redovisning av nollalternativ på det sätt som lagen säger.
- Nollalternativ ska beskriva vad som sker om planen inte antas och bör riktas in på miljövärden och relevanta, befintliga miljöproblem och sådana som kan förväntas om planen inte genomförs.
Särskilt allvarligt är att det saknas en redogörelse för och bedömning av alternativ till planförslaget, speciellt med tanke på att detaljplanen avviker från översiktsplanen. Av planförslaget ska det framgå om det avviker från översiktsplanen, men detta finns inte med. Det strider mot plan- och bygglagen, anser verket.
Boverket tillstyrker därför bifall till överklagandet. Lyssnar regeringen på det kan det innebära att detaljplanen för Snäck inte godkänds.

420 bäddar
Planområdet ligger inom riksintresseområden för både naturvård och friluftsliv och har höga miljö- och kulturvärden. Här växer bland annat dikesskräppan, en rödlistad och starkt hotad art.
- Detaljplanens genomförande innebär ökad risk för dikesskräppans fortbestånd på Gotland, skriver Boverket.
Syftet med detaljplanen är att kunna exploatera området för camping och badgästers behov med restauranger, konferenslokaler, raststugor, skidbacke med lift, friluftsbad och parkeringsplatser. Fullt utbyggd ger den möjlighet till 420 bäddar i stugor, varav 110 ska kunna utnyttjas vintertid.