De anser att planen står i strid med den översiktsplan som gäller för området.
Också den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts inför exploateringen får underkänt.
En granne har överklagat den detaljplan som ger klartecken till villavagnar och stugor på Snäcks camping till regeringen.
Miljödepartementet har vänt sig till Boverket för att få experternas synpunkter på om kommunens handläggning av planen har skett i överensstämmelse med lagen
Det har den inte gjort, förklarar Boverket i ett yttrande.
För det första stämmer den detaljplan som upprättats för campingområdet inte överens med den översiktsplan som gäller för norra Visby. Detaljplanen innebär en hårdexploatering av ett område som utpekats som riksintresse för både naturvård och friluftsliv. Här växer den starkt hotade dikesskräppan och här finns Visbytraktens mest utnyttjade strövområde.
Den detaljplan som antagits av kommunen tar ett stort avsteg från intentionerna i översiktsplanen, tycker Boverket:
"När planen är fullt utbyggd kommer området att mer likna ett industriområde för turism", förklarar man i yttrandet till miljödepartementet.
Om ett förslag till detaljplan avviker från vad som har angivits i en översiktsplan ska det framgå när planen ställs ut, men detta har inte skett.

Flera brister
För det andra anser Boverket att det finns flera stora brister i den miljökonsekvensbeskrivning som har gjorts i arbetet med detaljplanen. I en miljökonsekvensbeskrivning ska man alltid beskriva alternativ, men sådana finns inte med. Man har inte heller beskrivit miljökonsekvenserna och tillräckligt utförligt. Hur det ska gå för den hotade dikesskräppan bortser man från. Växten finns huvudsakligen intill de bäckar som går genom området och när Boverkets arkitekt gjorde en syn på platsen i april kunde hon också notera att en del av en bäck hade byggts över med en kulvert.

Tillfälliga bygglov
Dessutom konstaterar Boverket med viss häpnad att kommunen har utfärdat tillfälliga bygglov för inte mindre än 105 villavagnar och stugor i området under planarbetets gång. Alla bygglov i områdets övre del upphävdes av kammarrätten i december, eftersom de inte ansågs vara tillfälliga.
Arkitekten Kristina Adolfsson som varit föredragande i ärendet på Boverket tror att den domen kommer att stå sig:
- I lagstiftningen är det kristallklart: Det måste finnas en plan innan man kan utfärda bygglov. Jag har aldrig tidigare sett något exempel på att man har utfärdat tillfälliga bygglov i den här omfattningen i väntan på att en detaljplan ska bli klar. Risken är att detta kommer att slå tillbaks mot exploatören. Det blir aldrig bra om man inte gör rätt från början.