- Det handlar om att bryta utanförskap, att samverka och jobba med projekt. Viktigt är att personalen får möjlighet att träffas och hitta samarbetsformer i vardagen, säger P-O Jacobsson, ordförande i Finsam Gotland.
Finsam Gotland är ett samordningsförbund för Gotlands kommun med sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, samt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Eva Jupiter är verkställande tjänsteman som för dagen gläds åt den av Greta Henriksson nya, fina och väl fungerande hemsidan
- Målgruppen för Finsam är personer i behov av rehabiliteringsinsatser från två eller flera av de samverkande parterna. Det kan exempelvis vara människor med långvarig arbetslöshet, psykosociala eller hälsomässiga problem hamnar lätt i en gråzon mellan de olika ersättningssystemen.
Eva Jupiter konstaterar att detta kan leda till en rundgång mellan olika myndigheter/organisationer som resulterar i kortsiktiga och ineffektiva insatser.
Med helhetsperspektiv och genom att samordna de ekonomiska resurserna ges nu förutsättningar för att utveckla en helhetssyn utifrån individens behov. Med Finsam Gotland tar myndigheterna ett samlat ansvar för insatserna.

Sysselsättning
- Utbildning och sysselsättning är avgörande. Folk vill klara sin egen försörjning och Finsam är ett bra sätt att hitta möjligheterna, säger Lena Lager när hon välkomnar dryga 90-talet anmälda till tisdagsmorgonens frukostmöte.
Med socialförvaltningen som värd inleder socialdirektören innan ordet ges till Marika Gardell som är avdelningschef för individ- och familjeomsorgen.
- Målet för alla är att bli självförsörjande men hjälp kan behövas. Finsam kan vara en väg ut ur försörjningsstöd och utanförskap, säger Marika Gardell.
Hon konstaterar att ekonomiskt bistånd är den sista utposten och det skyddsnät som återstår när inkomsten inte räcker till. Drygt 640 bistånd i år betyder ett hundratal fler än i fjol.
- Cirka 40 miljoner kronor av vår budget går till försörjningsstöd som är kopplat till skälig levnadsnivå. Det betyder att varje ansökan måste behandlas och att alla kan överklagas.
- Vi rör oss inom lagens arm, säger hon och lyfter samtidigt fördelen med kvalitetsgarantin som också som kommer att finas på nätet.