Den förorenade jord som hittats i samband med muddringen av Slite hamn kommer att tas omhändertas på en godkänd efterbehandlingsanläggning.

Det handlar om cirka 60 kubikmeter förorenad jord, där förhöjda halter av PAH (polycykliska aromatiska kolväten) har upptäckts.
Skanska Sverige AB som utför entreprenaden, har  lämnat in en anmälan om bortforsling av den förorenade jorden till länsstyrelsen, som gett klartecken att flytta på massorna.

Hittas det mer förorenad jord, måste länsstyrelsen återigen kontaktas.