GA skildrade i november hur upprörd Arvid Olofsson är över länsstyrelsens planer och agerande när det gäller hans skogsfastighet Hellvi Stora Ire 1:22, som han ägt under 50 år.
Sedan maj 2007 har han inte fått fälla levande träd och inte ens fått ta hand om torra träd eller utfört andra skogsbruksåtgärder.
Arvid Olofsson är en av dussintalet markägare som berörs av länsstyrelsens långt gångna planer på att bilda naturreservatet "Träskvidar", intill stranden av Fardume träsk.

Vårdar
I sitt överklagande skriver Arvid Olofsson att hans barnbarn nu har intresse i fastigheten och att det sedan september 2004 föreligger ett arrende som ger barnbarnet rätt till både bete och viss avverkning efter överenskommelse.
Arvid Olofsson beskriver vidare hur han under alla år har värnat om sin skog och hållit den i skick.
Han har med urskiljning avverkat friska träd för virke som han behövt för sin snickeriverksamhet, och sjuka och rötskadade träd som ved till husbehov. Han uppger att han har tre hus med vedeldning.
På egen bekostnad har han anlagt en väg ner till Fardume träsk som har använts till skogsbruket, men även fritt upplåtits till allmänhetens friluftsliv vid träsket.

"Går ändå"
Han påpekar vidare att det är möjligt att bevara och skydda naturvärden i skogsområdet längs träsket på ett mindre ingripande sätt än att ålägga honom avverkningsförbud och eventuellt göra området till naturreservat.
"Jag värnar själv om skogen och har brukat och vårdat den på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt, samtidigt som jag underlättat för allmänheten att ta del av dessa naturvärden. Jag kan inte se värdet i att skogen enligt länsstyrelsen ska lämnas för fäfot och växa igen. Jag upplever länsstyrelsens beslut att hindra mig från att fortsättningsvis vårda och bruka min skog som ett myndighetsövergrepp som är oacceptabelt i en demokrati som Sverige", skriver han.

Bjuder lägre
Han hävdar att marken värderats till tre miljoner kronor. Under 2007 fick länsstyrelsen kännedom om att han hade kontaktat en mäklare för att sälja den aktuella marken och länsstyrelsen ville då köpa den.
Enligt Arvid Olofsson bjöd länsstyrelsen först 500 000 kronor. Senare höjdes budet till 600 000 kronor och i dag är länsstyrelsens bud 700 000 kronor.
Arvid Olofsson har tidigare uppgett till GA att han inte är intresserad förrän han får tre miljoner kronor.