I februari beslutade byggnadsnämnden att säga nej till nio uthyrningsstugor på fastigheten Lilla Varbos 1:38 i Sanda, vid före detta pensionat Björkhaga. Ansökan kom från Visby invest AB, ett bolag som ägs av Pigge Werkelin.

Trafiksäkerhet
Avslaget överklagades av Marianne Ardell Jacobsson som företräder bolaget. Och nu har alltså länsstyrelsen granskat ansökan och tycker att stugorna, samt en parkeringsplats, visst kan byggas. Sista ordet kanske inte är sagt eftersom bygglovet nu kan överklagas igen, till länsrätten.
Byggnadsnämndens skäl för att säga nej till bygget var trafiksäkerheten. Stugorna hamnar på östra sidan länsvägen och gästerna måste passera vägen för att komma till stranden och restaurangen på strandsidan.
Vidare tyckte nämnden att det fanns en risk att satsningen skulle leda till ytterligare hastighetssänkningar på väg 140 eftersom det skulle vara ett sätt att minska riskerna för gående och cyklande.
Sträckan är en av de mest trafikerade vägarna på Gotland och om man tvingades sänka hastigheten, skulle det vara till nackdel för kommunikationerna, menade politikerna i byggnadsnämnden och meddelade: avslag på bygglovansökan.

Tidigare bygglov
Visby invest framhöll i överklagandet att den satsning man nu stod inför, inte var en nyetablering utan mer att betrakta som en utveckling av den verksamhet (Björkhaga pensionat) som funnits i många år. Man undrade om det också var korrekt av nämnden att för fyra år sedan ge bygglov för 40 fastigheter i närheten (och på samma sida vägen), men avslå ansökan om nio stugor och då, framhålla trafikfrågan.
En privatperson har instämt i byggnadsnämnden oro för trafikanterna.
Länsjuristen åkte själv ut till platsen för att bilda sig en uppfattning om situationen.
Länsstyrelsen kommer fram till att området tidigare använts för turistnäringen och menar att de nio nya stugorna kan ses som en naturlig del i utvecklingen och en modernisering av området.
Vidare anser man att stugorna bara kan stoppas om det finns en uppenbar risk att hastigheten måste sänkas under en del av året.
Men anläggningen har tidigare haft besökare till både restaurang och pensionat. "Den eventuella ökningen av gång- och cykeltrafiken som de nio tilltänkta stugorna skulle medföra måste anses som obetydlig" skriver länsstyrelsen i sin motivering.
Med det upphäver länsstyrelsen kommunens beslut och därmed är bygglovet klart.
Om det nu inte överklagas...