Stor risk. Det är Länsstyrelsens riskklassning av Hejdeby före detta grustäkt på Bolarve 4:1. Länsstyrelsen genomför för närvarnde en inventering av fastigheter på Gotland där någon form av miljöfarlig verksamhet har förekommit som kan ha givit upphov till markföroreningar. Fyra graderingar använda för riskklassningen: mycket stor, stor, måttlig samt liten.
Området har delvis använts som grustäkt under 1970-80-talet och delar har använts som skrotupplag för socknens lantbrukare. Grustäkten är återställd och skrotet är nu bortforslat. Uppgifter talar dock för att kabelbränning kan ha ägt rum på området som ligger i inre vattenskyddsområde för Visby. Ett prov av ytligt liggande jord är taget på området och analysen visar höga halter av dioxiner, metaller, PCB och PAH vilket kan härröra från just kabelbränning. Föroreningarnas farlighet är mycket hög, konstaterar Länsstyrelsen. (GA)