Distriktsstyrelsen hade yrkat avslag på motionen och så blev också stämmas beslut efter votering och trots att Anna Ardin hade ändrat formuleringen på sina yrkanden i motionen.
Hon hade i motionen föreslagit att "socialdemokraterna på Gotland välkomnar en lagändring som tillåter försöksodlingar av Cannabis sativa på Gotland med målsättning att utreda om lagen om förbud mot hampodling bör upphävas i Sverige".
Det Anna Ardin vill är att man skall kunna odla industrihampa, något som skulle ge jobb men framför allt förbättra miljön. Industrihampan kan användas som bränsle i stället för fossila bränslen.
Den skuggar också så att ogräs inte har en chans och därmed minskar användningen av bekämpningsmedel. Hampan passar också bra i växtföljden och det finns 10 procent mark som nu är i träda som skulle kunna användas.
<span class=MR>För lik "droghampa"</span>
Men distriktsstyrelsen ser en risk i att industrihampan är en nära släkting till den hampa som används för hasch och att det är svårt att med blotta ögat avgöra vilken hampa som är vilken.
"Drogliberaler skördar i dag stora framgångar med att vänja människor vid så kallade soft drugs och se det som något ofarligt. Styrelsen vill inte att hampaodlingar ska vänja människor vid att se hampaväxter i vardagen. risken är att toleransnivån höjs och människor vänjer sig vid åsynen av odlingar, till detta vill styrelsen inte medverka". Därför beslutade styrelsen avslå motionen.
­ Jag kan inte se skillnad på hampan. det ger fel signaler att bifalla motionen med tanke på den fullmäktigemotion som finns om ett drogfritt Gotland, tyckte Margareta Carlström-Nilsson.
Där bröts utan förvarning den inledande debatten av skådespelaren Evert Jansson, polisen Bosse Hemph (tjänstledig för den här satsningen) och Gunnar Öberg med föreställningen "detta var droppe".
<span class=MR>Bra föreställning</span>
En teater som tar upp det stora drogmissbruket bland ungdomar på Gotland varvat med faktauppgifter om verkligheten. En mycket bra föreställning som fick varma applåder.
Två timmar senare, efter lunch och tal av justitieministern, kunde behandlingen av Anna Ardins motion tas upp igen. Hon hade nu ändrat sina yrkanden till att "socialdemokraterna på Gotland välkomnar en lagändring som tillåter odling av industrihampa, samt "tillåter försöksodling och växtförädling av industrihampa".
Men hur Anna Ardin än argumenterade, och hon är mycket påläst i ämnet, så hjälpte det inte. En majoritet av de röstberättigade på stämman röstade för avslag på motionen. Hon fick tidigare också avslag på en motion om att nationaldagen borde firas på midsommarafton och att den dagen skulle bli ny helgdag.
En motion från Gully Löfgren i Roma-Björke S-förening ledde till en längre diskussion. Hon motionerade om att den transporttekniska utbildningen på Säve förläggs till Roma och att vägverkets numera tomma lokaler där skulle passa utmärkt för utbildningen.
Men förslaget från distriktsstyrelsen var att fullmäktigegruppen skall bevaka frågan mot bakgrund av vad som sägs i motionen. Kring detta var det många synpunkter. Gully Löfgren tyckte att kan Donnergymnasiet finnas både i Klintehamn och Slite så kan väl ett av kommunens gymnasieprogram placeras utanför Visby. Argumentet att eleverna behöver övningsköra i Visby gav hon inte mycket för. Det tar bara 20 minuter att köra in till Visby och då kan eleverna få både övning i landsvägskörning och stadskörning.
Ärendet ligger för närvarande hos kommunstyrelsen presidium, där man funderar för och emot. Tekniska nämnden anser det billigare att ordna lokaler i Fårösund eller Roma medan barn- och utbildningsnämnden anför att utbildningen blir dyrare då. Kommunstyrelsens presidium diskuterar nu en lokalisering antingen till Skarphäll eller ute vid räddningstjänsten i Visby.
Frågan är alltså inte löst ännu. Men med motionen gick det så att man efter votering inte fick bifall utan man gick på distriktsstyrelsens förslag.
<span class=MR>Kriget i Mellanöstern</span>
Gårdagens stämma på Suderbys inleddes av ordföranden Åke Svensson, som tog upp konflikten mellan Israel och Palestina, som han känner ett djupt engagemang för. Han har tidigare som stipendiat varit på Västbanken och besökte då ett flyktingläger.
­ Det går aldrig att krossa ett folks drömmar (palestiniernas). Jag försöker på mitt sätt följa vad som händer. Glöm inte att det finns människor som förväntar sig att vi skall vara med i deras drömmar, sade Åke Svensson.
Årsmötet gjorde också ett uttalande. "Den militära israeliska invasionen av palestinska flyktingläger och återockupationen av städer och byar innebär urskillningslöst våld mot civila och enorm materiell förstörelse av palestinsk egendom. Gotlands socialdemokrater samlade till årsmöte fördömer denna militära aggression liksom de brott mot folkrätten som den israeliska regeringen gör sig skyldig till. Det är också oacceptabelt med attacker i form av palestinska och andra terrorattacker mot civila israeler".
"Vi gotländska socialdemokrater kräver slut på våldshandlingarna, slut på den israeliska ockupationen av palestinska områden, förhandlingar om en hållbar, stabil och rättvis fred, internationell närvaro, helst med en fredsstyrka, upprättande av en palestinsk stat, säkerhet för den israeliska staten och fred i Mellanöstern".