PCB användes bland annat som mjukgörare i fogmassor i hus som byggdes mellan 1956-1973. 1973 förbjöds nyanvändning men ämnet finns fortfarande kvar på många ställen. 1 mars i år antog regeringen en PCB-förordning som innebär att fastighetsägare är skyldiga att inventera byggnader uppförda eller renoverade under de aktuella åren.
Ägaren ska därefter redovisa hur inventeringen gått till och vilka åtgärder som bör vidtas. På Gotland berörs bland annat Gotlandshemfastigheter på Gråbo-området i Visby. Kravet på inventering gäller dock inte för småhus, en- och tvåbostadshus med kompletteringsbyggnader.
Anledningen till inventeringen med åtföljande eventuella sanering beror på att PCB från exempelvis fogmassor kontinuerligt läcker ut i den omgivande miljön och finns kvar länge på grund av den långa nedbrytningstiden. En sanering innebär också att tillförseln av PCB till Östersjön kan minska på sikt.

Giftigt ämne
Förhöjda halter kan förekomma inomhus och på marken i närområdet vid en byggnad som innehåller PCB men även diffust i områden där ämnet inte har använts.
Ämnet är giftigt och anrikas i biologiskt material, exempelvis fisk. PCB:n i vår omgivning kan innebära en risk för människors hälsa.
Det är därför mycket viktigt att sortera ut PCB-haltiga material redan vid källan, framhåller miljö- och hälsoskyddskontoret. Felaktig hantering leder till ytterligare diffusa utsläpp i vår miljö, till exempel via deponier. För att minska spridningen krävs en noggrann inventering och sanering av PCB-fogar med mera.
Miljö- och hälsoskyddskontoret är tillsynsmyndighet och ska se till att fastighetsägare genomför inventering och eventuell sanering av PCB.