Prover har tagits på mordhögen, där man hittat höga halter av cancerogent PAH.
Fastigheten ligger intill en badplats och länsstyrelsen bedömer känsligheten för ytvatten och mark som stor. Mordhögen är också lättillgänglig och därför finns risk att exempelvis barn plockar upp de hälsofarliga bitarna. Dessutom finns en dricksvattenbrunn i närheten.
Sammantaget bedömer länsstyrelsen risken på platsen som stor.