Patienterna upplever sig bra bemötta på mottagningar och vårdavdelningar, de känner sig också delaktiga i beslut och vård och behandling.

Det är huvuddragen i den patientenkät som under våren skickades ut till drygt 3 500 slumpvis utvalda patienter som besökt läkare eller sjuksköterska på mottagningen eller varit inneliggande på Visby lasarett. Drygt 1 700 svar kom in.

Upplevelserna av vården på lasarettet ligger i många fall över snittet för riket och för slutenvården har Gotland högst resultat av samtliga landsting för sex av de sju så kallade dimensionerna; helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet. Detta uppger Region Gotland i ett pressmeddelande.

Det finns dock möjligheter till förbättring. Bland annat efterlyser patienter mer information om hur sjukdom eller hälsotillstånd kan komma att påverka vardagen.

Sjukhuschef Christine Malmqvist säger i pressmeddelandet:

– Patienternas erfarenheter och synpunkter är en viktig del i vårt förbättringsarbete. Enkätsvaren bidrar till att utveckla den gotländska hälso- och sjukvården.