Valet 2018 (ga) Företagsklimatet

Löftet: ”En tydlig prioritering av regionens service och stöd för att skapa ett bra klimat för företagande”.

Företagsklimatet har länge varit ett besvärande grus i skon för de styrande på Gotland. Under de senaste åren har det utvecklats till ett infekterat skavsår. Och det ger inte med sig, trots att regionledningen försöker badda med översyn av sina arbetssätt och attityder.

Artikelbild

| Företagsklimatet. Kirsten Åkerman från Svenskt Näringsliv ser ett glapp mellan ord och handling.

I höstas halkade Region Gotland ytterligare ett snäpp ned på Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet i kommunerna och placerar sig nu på föga smickrande plats 257 av Sveriges 290 kommuner. Målet att bli ”Årets tillväxtkommun” 2018 har också skjutits ett par år på framtiden.

Svenskt Näringslivs regionchef Kirsten Åkerman ser ett glapp mellan ord och handling:

– Ambitionen har varit god i flera mandatperioder, men när det gäller företagsklimatet måste politikerna våga kräva att förvaltningarna levererar kunnig och engagerad handläggning av företagsärenden. Tjänstemännen behöver ha mandat och kunskap för att fatta beslut som hjälper ärenden framåt snabbt och konstruktivt. Kloka analyser, gedigna beslutsunderlag, effektiv handläggning, sunda upphandlingar och god service till den som vill investera i sin verksamhet är mycket mer värt för ön än allmänt hållna vallöften.

Resultat: Inte uppfyllt.

Artikelbild

| Skolan. Fler elever fullföljer skolan.

Fler ska fullfölja skolan

Löftet: Fler elever ska fullfölja skolan.

Artikelbild

| Ofrivillig deltid. GA besökte Hemtjänsten i Klinte för ett år sedan. ”Vi är 22 och bara fyra har heltid”, berättade Anette Lindvall och Jill Kviberg.

En gymnasieexamen minskar risken för att unga blir arbetslösa eller drabbas av ohälsa. En av majoritetens mest prioriterade frågor har därför varit att gotländska ungdomar ska gå ut gymnasiet.

2014 hade en fjärdedel av avgångseleverna på Wisbygymnasiet (26 procent) inget fullständigt slutbetyg. Året därpå minskade den andelen till 19 procent. Målet att fler elever ska få examen är alltså uppnått –  men det går dessvärre inte framåt. Resultatet har legat kvar på den nivån sedan 2015.

Artikelbild

| Högtryck. Det har varit full fart på byggandet och det mesta tyder på att Gotlandshem når målet med 400 nya lägenheter till 2020.

MP lovade 2014 att antalet speciallärare skulle öka. Även detta löfte har uppnåtts: 2014 hade regionen 18 speciallärare och specialpedagoger. I december förra året hade det antalet ökat till 54.

Resultat: Uppfyllt.

Artikelbild

| Löneskillnader. Trots mång- miljonsatsningar finns det fortfarande osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Ekologisk mat:

Löftet: Andelen ekologisk mat ska öka i regionens kök.

Halvåret innan valet 2014 gick 20 procent av regionens matkassa till ekologiska produkter. Det ekonomiska läget har tidvis tvingat regionen att välja billigare konventionella varor, men det har gått framåt. 2017 gick 26,9 procent av matkassan till ekologisk mat.

Resultat: Uppfyllt

Oönskad deltid

Löftet: Regionens medarbetare ska kunna välja att arbeta heltid.

Att Region Gotlands medarbetare ska ha rätt att välja heltid var inte bara ett löfte i avsiktsförklaringen från 2014, det är också ett mål i jämställdhetsplanen. Men framgångarna har varit måttliga: 2014 fanns det, enligt årsredovisningen, 97 anställda som arbetade ofrivillig deltid. 2017 hade antalet dessvärre ökat med sex personer och var då uppe i 103 personer. 92 kvinnor och 11 män.

Problemet tycks dessutom vara ännu större praktiken. Socialförvaltningen gjorde en enkätundersökning bland personalen i fjol. Där förklarade 191 av 442 deltidsanställda de ville jobba mer eller gå upp på heltid. På socialförvaltningen försöker man tillmötesgå önskemålen om heltid genom att erbjuda arbetspass i andra arbetsgrupper, men detta är något som många medarbetare tackar nej till.

Socialförvaltningen, hälso- och sjukvården och regionstyrelseförvaltningen har flest medarbetare med oönskad deltid.

Resultat: Inte uppfyllt.

Bostäder

Löftet: Fler bostäder.

Med en skriande bostadsbrist var vallöftena från de rödgröna partierna entydiga: Det måste byggas fler bostäder.

Från januari 2015 till februari 2018 har regionen gett startbesked för 261 enfamiljsbostadshus samt 34 flerbostadshus som tillsammans innehåller fler än 600 lägenheter.

Gotlandshem har fått direktivet att bygga minst 400 lägenheter till år 2020 och påbörja minst en nybyggnation utanför Visby. Det ser ut som att bolaget kommer att nå detta mål. Hittills är 278 nya lägenheter klara eller planerade. Dessutom finns planer för 100 nya lägenheter på Gråbo och 15 lägenheter i en förtätning på Mästergatan.

I vår fattar Gotlandshem beslut om man ska bygga utanför Visby och i så fall var.

Resultat: Uppfyllt.

Utjämning av löneskillnader

Löftet: Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska jämnas ut.

Förra mandatperioden satsades över 50 miljoner kronor på att åstadkomma jämställda löner. Arbetet har fortsatt under denna mandatperiod, men inte med lika stora summor.

2015 sköt man till 13 miljoner kronor för att utjämna osakliga löneskillnader bland exempelvis lärare, sjuksköterskor och socialsekreterare. På grund av det ekonomiska läget 2016 avsattes inga medel till detta. 2017 kom man igen och 10 miljoner satsades på kvinnodominerade yrken inom vård och omsorg. I årets budget har det avsatts 22 miljoner kronor, men denna summa ska även användas till satsningar på bristyrken.

Resultat: Delvis uppfyllt.