De som bor kring skjutfältet måste garanteras ostörd nattsömn, och den militära verksamheten får inte inkräkta på byggplaner eller enskildas egendomsrätt i intilliggande områden. Det är utgångspunkten i förslaget till yttrande som regionstyrelsen tar ställning till i dag.

Förslaget till politikerna är att avstyrka hela ansökan. Försvarsmaktens ansökan om miljötillstånd är så omfattande att Tofta skjutfält inte räcker till. Yttrandet slår fast att ”den ansökta verksamhetens omfattning är inte proportionell mot omfattningen av de negativa konsekvenserna för motstående allmänna och enskilda intressen”.

Om miljöprövningsdelegationen ändå beviljar tillstånd så har Region Gotland 15 yrkanden. Flera av dem handlar om att begränsa bullret. Regionen kräver att antalet skjutdagar begränsas kraftigt, och att bullret från skjutning med tunga vapen följer riktvärdet som gäller vid nyanläggning av skjutfält (90 dB).

Förutom garantier om ostörd nattsömn kräver regionen att Försvarsmakten kontinuerligt vidtar bullerdämpande åtgärder. Om någon trots det blir störd ska Försvarsmakten åläggas att kompensera de boende.

Region Gotland oroas över att bullret från skjutfältet begränsar eller helt stoppar byggplaner i exempelvis Ygne och Västerhejde. Regionen begär därför att redan beviljade byggrätter inte ska påverkas, och att antagna planprogram och påbörjade detaljplaner får fullföljas. Även utanför detaljplanelagda områden bör det kunna ske en bebyggelseutveckling.

Utöver det vill regionen stoppa alla skjutning med blyammunition. Man tycker dessutom att kemikaliehantering och påverkan på vattnet är bristfälligt redovisad i ansökan. Regionen vill även att den indirekta skjutningen mot fältet, med avfyringsplatser i Akebäck, Vall, Hogrän och Källunge, inte ska ingå i miljötillståndet.

Det har varit strid om tidigare miljötillstånd för skjutfältet. Det som gäller i dag beviljades 2009 och var anpassat till den mindre verksamhet som skulle bedrivas efter avvecklingen av regementena. Redan då ansåg Region Gotland att skjutfältet var för litet för den övningsverksamhet Försvarsmakten sökte tillstånd för. Miljötillståndet överklagades och hamnade på regeringens bord. Regionen drog dock tillbaka sitt överklagande 2016, då det stod klart att återmilitariseringen av ön krävde ett nytt tillstånd. I det yttrande som regionstyrelsen ska besluta om i dag påpekas att regionen inte ändrat ståndpunkt, utan återkallandet av överklagandet gjordes enbart för att underlätta den tillståndsprocess som nu pågår.