Förvaltningsrätten i Stockholm meddelade tre domar den 24 januari. Samtliga är mål som har sin upprinnelse i miljöförvaltningens oanmälda besök vid Gotland k & d (vars styrelse utgjordes av personer nära knutna till Gothemsgården Gotland AB som varit enda kunden). Detta efter anmälan om att man i företagets lokaler i Johanneshov packat om inkommet utländskt kött på söndagar och sedan levererat ut det som svenskt på måndagar.

Den utredningen lades ner men Skatteverket krävde i ett omprövningsbeslut Gothemsgården AB (i konkurs) på sammanlagt 576 811 kronor för mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och skattetillägg. Gothemsgården överklagade och yrkade att beslutet skulle undanröjas.

Enligt förvaltningsrättens mening ger bolagets uppgiftslämnande och agerande i övrigt under miljöförvaltningens granskning anledning att tro att det förekommit fusk med ursprungsmärkning av kött.

"För detta förtjänar bolaget naturligtvis allvarlig kritik. Vad som framkommit i dessa delar leder emellertid inte med automatik till slutsatsen av det har förekommit felaktigheter vid redovisning av skatteunderlag med mera" framhåller förvaltningsrätten.

Och rätten kritiserar Skatteverket för att man inte fullföljt utredningen i delen om det misstänkt ommärkta köttet. Därför har Skatteverket inte fullgjort sin bevisbörda avseende de poster som lett till den skönsmässiga höjninngen av utgående mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter. Det överklagade beslutet upphävs därför för dessa delar samt det därav följande skattetillägget. Kvarstår gör 52 000 kronor för icke medgivet avdrag för ingående mervärdesskatt i ett fall.

Gothemsgårdens 45-årige ägare överklagade Skatteverkets beslut att höja hans inkomst för beskattningsåret med 947 175 kronor plus skattetillägg. Förvaltningsrätten menar att utredningslåget i detta mål är i det närmaste identiskt med det gälllande Gothemsgården vad avser bevisläget. Rätten bifaller därför överklagandet.

I det tredje avgjorda målet krävde Skatteverket 45-åringen att, som ensam bolagsföreträdare, solidariskt med Gothemsgården betala 433 183 kronor (mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter som förfallit till betalning) till staten. Också detta beslut undanröjdes av samma skäl.

Samtliga domar kan överklagas.