Viltskador

Ansökan gäller skador på tamdjur orsakade av örn. Det är en djurhållare på norra Gotland som begärt ersättning på 5 000 kronor för skadade lamm. Länsstyrelsen har beslutat att bevilja det ansökta beloppet. Som en del i motiveringen till beslutet ligger det faktum att djurägaren i sin ansökan uppger att man försökt skrämma bort örnen med hjälp av fågelskrämmor, samt utökat tillsynen av lammen. Det framgår inte av beslutet hur stor omfattningen varit av de skador som djurägaren ersätts för.

Länsstyrelsen får lämna ersättning för skada av vilt på annat än ren om det är uppenbart oskäligt att den skadelidande själv ska svara för de kostnader som skadan föranleder, enligt viltskadeförordningen. Vid prövningen ska det särskilt beaktas om viltet får jagas, skadans omfattning samt möjligheten att genomföra en effektiv skyddsjakt eller andra skadeförebyggande åtgärder.