För att kunna öva med artillerisystemet Archer på Gotland behöver Försvarsmakten skjuta från platser utanför Tofta med nedslagsplats på skjutfältet. I ansökan om miljötillstånd för skjutfältet anges sex platser. Längst skjutavstånd blir det från Säggeby i Källunge, 23 kilometer. Övriga platser är Bjärs i Vall, Bäcks och Glammunds i Akebäck, samt Allvide i Hogrän. I de områdena får man räkna med ljudnivåer över 100 decibel inom en radie på upp till tre kilometer.

Försvarsmakten ansöker om att få använda områdena utanför skjutfältet max 65 gånger per år, med upp emot 100 skott per plats. Vid varje skjuttillfälle ska kringboende informeras.

Verksamheten i Tofta utökas kraftigt. Nuvarande tillstånd från 2010 anpassades främst för Hemvärnets behov, och gäller inte hela skjutfältet. Nu vill Försvarsmakten använda hela fältet, och även sex fastigheter i Västerhejde och Stenkumla som köpts in på senare tid.

Försvarsmakten vill utöka antalet skjutdagar från 125 till 220, tredubbla antalet finkalibriga skarpa skott som avlossas i fält, och dubblera antalet skott med grovkalibriga vapen. Skjutning nattetid och på helger begränsas. Av det totala antalet skjutdagar ska bara 40 vara efter klockan 22.00 på vardagar, och skjutning på helger begränsas till 50 dagar.

Där påverkan på kringboende blir störst, i norra och södra delen, ska Försvarsmakten skjuta max 170 dagar per år. Helt skjutfria dagar blir påskhelgen, första maj, Kristi himmelfärdsdag, pingstdagen, midsommarhelgen, alla helgons dag, julhelgen och nyårsafton. Något totalstopp under sommaren blir det inte, men Försvarsmakten är villig att begränsa antalet skjutdagar från måndagen i midsommarveckan till och med första veckan i augusti.

Eftersom bullret är det stora problemet har miljöprövningsdelegationen begärt att Försvarsmakten lämnar en skiss som visar hur en övningsfri zon på 800 meter i öppen terräng och 500 meter i skog skulle påverka verksamheten på skjutfältet. Försvarsmakten har ritat in en sådan zon, men säger att ansökan inte är anpassad för de inskränkningar som en zon innebär. Ett minskat övningsområde skulle innebära att man inte kan samöva olika vapenslag vid samma tillfälle, vilket skulle få direkt påverkan på Försvarsmaktens operativa effekt på Gotland.

Under samrådet har Region Gotland klagat över bristen på information om hur kringboende påverkas och vilken inverkan den utökade verksamheten får för möjligheterna att bygga nytt nära skjutfältet. Det gäller främst Ygne och södra delarna av Västerhejde.

Försvarsmakten har inte något att erinra mot befintliga byggrätter i fastställda detaljplaner. Däremot kommer man att bevaka hur eventuellt tillkommande störningskänslig bebyggelse kan påverka försvarsmaktens riksintresse.

Försvarsmakten vill bilda ett skjutfältsråd, där Region Gotland, länsstyrelsen och andra berörda organisationer ska ingå. Rådet ska sammanträda minst en gång per år.

Förra miljötillståndet, anpassat efter Hemvärnet, överklagades av regionen 2010. Frågan hann aldrig avgöras av regeringen. Regionen återkallade sitt klagomål 2016.

– Region Gotland har fram till den 31 maj att yttra sig. Sedan ska Försvarsmakten kommentera inkomna synpunkter. Vi hade hoppats kunna fatta ett beslut för sommaren, men som det ser ut nu kommer det i september, säger Anders Wasell vid miljöprövningsdelegationen.