Nordkalk ansökte i februari om att utöka täkten i Klinthagen och bryta 3,5 miljoner ton per år. Den totala mängden uppgår till 26,8 miljoner ton, vilket innebär kalksten för drygt sju år framåt.

I sitt yttrande över ansökan befarar Naturvårdsverket att brytningen med stor sannolikhet redan har påverkat Hoburgsmyr. Myrens vatten kan under flera år ha dränerats ner i täkten och bildat den täktsjö som ligger mindre än 150 meter från Hoburgsmyr. Nordkalk, å sin sida, hävdar att sjön bildats av nederbörd och ytvatten från ett område norr om täkten.

Naturvårdsverket anser att Nordkalks ansökan har stora brister när det gäller hydrologin, och vill att domstolen ålägger bolaget att lämna kompletteringar. Även länsstyrelsen har anmärkt om brister i Nordkalks ansökan, och precis som Naturvårdsverket påtalat oro över att brytningen redan påverkat Hoburgsmyr. Sänkt grundvatten kan förklara varför den starkt hotade orkidén kärrnyckel minskat kraftigt.

Förra gången bolaget sökte tillstånd för brytning i Klinthagen överklagade Naturvårdsverket. Då gällde det bland annat skyddet av svartfläckig blåvinge och apollofjäril, två hotade arter som berörs av brytningen. Det sökta täktområdet ingår i de troligen viktigaste svenska kärnområdena för de båda fjärilsarterna.

Som skyddsåtgärd åtog sig Nordkalk att avsätta och iordningställa mark för fjärilarna. Naturvårdsverket noterar att bolaget inte utvärderat hur skyddsåtgärderna fungerat och hur den fortsatta brytningen påverkat fjärilarna.