Under hösten 2017 genomförde Region Gotland tillsyn på 55 av öns 69 förskolor, både regionens egna och privata förskolor ingick i kontrollen. Syftet var att få grepp om innemiljön och att tillse att egenkontroller bedrivs enligt gällande lagar och förordningar.

En av de två miljöskyddsinspektörer som utfört arbetet är Petrus Landin:

– Generellt gör vi en sådan här tillsyn varje år, men vissa förskolor som vi vet har skött sig över tid har vi möjlighet att sätta ner kontrolltiden på, berättar han.

Artikelbild

| Ulrica Wesley är jättenöjd med städningen på sin arbetsplats.

På förskolan Linden i Visby är fruktstunden klar och det är dags för barnen att gå ut på gården:

– Vi får städhjälp varje morgon och det känns jätteskönt att allt är rent när man kommer till jobbet, säger förskolelärare Ulrica Wesley.

Enligt tillsynsrapporten sköts städningen utmärkt på förskolan Linden, däremot saknas skriftlig rutin vid skötbordet och miljöskyddsinspektören anser att engångsskydd bör användas vid blöjbyten, alternativt att frottéhanddukar används men att de tvättas efter varje användningstillfälle.

I 56 procent av de kontrollerade förskolorna finns brister vad gäller städning och rengöring. De flesta rör damm på hyllor och armaturer, och i många fall är ovansidorna på skåpen belamrade med prylar, vilket försvårar ordentlig rengöring.

Artikelbild

| Diskmedel och kemikalier ska hållas utom räckhåll för barnen.

I 2017 års tillsyn utsågs 63 förskolor som skulle ingå i kontrollen, men några av dem kommer att inspekteras tillsammans med skolorna nu under våren i stället. Av de 55 förskolor som redan kontrollerats har tre fått förelägganden om åtgärder.

– Ett av de föreläggandena har jag varit inblandad i och det gäller ventilationen på förskolan Lien. Luften upplevs bristfällig av personalen, och problemet har påtalats även vid tidigare inspektioner. Verksamheten saknar också uppgifter om ventilationens kapacitet, det vill säga hur många personer som får vistas i varje rum, säger Petrus Landin.

Artikelbild

| Petrus Landin är en av två miljöskyddsinspektörer som gjort tillsyn på öns förskolor.

Förskolan har nu till den sista augusti i år på sig att åtgärda problemen, annars riskerar man vite. Men förskolan Lien är knappast ensamt om problematiken. Resultatet av undersökningen visar att 38 procent av förskolorna har någon form av anmärkning på ventilationen, vilket ändå är en förbättring mot tidigare år enligt samhällsbyggnadsförvaltningen. De anmärkningar som finns gäller oftast att det saknas uppgifter om ventilationens kapacitet. Undermålig ventilation kan leda till förvärrade symptom hos allergiker, men även att barnens prestation försämras.

I hygien- och smittskyddsrutiner brister 14 procent av verksamheterna. Det gäller bland annat avsaknad av skriftliga rutiner och i vissa fall att skadedjur hittats i lokalerna. Men i hela 40 procent av förskolorna finns brister i lokalytorna så som slitna väggar och golv, samt fuktskador.

Vid förskolan i Gothem gäller föreläggandet smutsiga tilluftsventiler och dammiga ljudabsorbenter. Den tredje och sista förskolan som fått föreläggande är Korallen i Vibble som måste åtgärda trasiga golvmattor, buller från ventilation, dammiga armaturer samt att kemikaliehanteringen måste förbättras då en flaska diskmedel stått lätt åtkomlig för barnen.

– Det är viktigt att lagarna följs eftersom de är gjorda för att personer inte ska behöva uppleva några olägenheter eller må dåligt på grund av miljön inomhus, säger Petrus Landin.