Byggstarten på Tofta skjutfält för den nya förbandsverksamheten är redan kraftigt försenad. Detta sedan ett av de tre bolag som lämnat anbud, Fastec Sverige AB, Skellefteå, åter överklagat att Fortifikationsverket, Eskilstuna, beslutat att tilldela Skanska Sverige AB uppdraget.

Denna gång begärde Fastec att Förvaltningsrätten i Linköping skulle överpröva ärendet enligt lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Fastec hade således den lägsta anbudssumman. Men vid kontroll av bolagets referensuppdrag fann Fortverket att dessa i vissa avseenden inte uppfyllde ställda kvalificeringskrav. Därför gick Fortverket vidare och begärde in motsvarande underlag från Skanska som lämnat näst lägst pris. Vid den efterföljande prövningen ansåg man att Skanska uppfyllde de ställda kraven och därför antogs deras anbud.

Fastec begärde överprövning av detta beslut och yrkade i första hand att man uppfyllde de lämplighetskrav som var aktuella och därför skulle tilldelas uppdraget. I andra hand att upphandlingen skulle rättas på så sätt att Skanskas anbud skulle uteslutas innan slutlig anbudsutvärdering och i tredje hand att upphandlingen skulle göras om.

Fortverket yrkade att denna ansökan skulle avslås. Man framhöll att vid referenstagningen så hade tre av fem kontaktapersoner invändningar mot Fastecs beskrivning av referensuppdragen.

”Fortverket har mycket svårt att se hur myndigheten skulle kunna godkänna ett referensuppdrag som innehållande efterfrågade moment när den av bolaget åberopade referenten inte vill intyga de av bolaget lämnade uppgifterna”, framhöll man.

Fortverket framförde också att även om Skanskas anbud skulle förkastas så innebär det inte att upphandlingen ska göras om utan istället att den tredje anbudslämnaren, Peab, står i tur för kontroll.

Förvaltningsrätten konstaterar i sin dom den 25 augusti att Fortverket förfarit korrekt genom att inte godta Fastec som leverantör i upphandlingen. Detta bland annat därför att Fortverket vid kontakt med referenspersoner fått information att samtliga krävda referensuppdrag inte nådde upp till de erfarenhetskrav som ställts.

Fastecs ansökan om överprövning ska därför avslås. Domen kan överklagas.