Patientnämnden, som är en instans dit den som fått problem med bland annat hälso- och sjukvården kan vända sig, har under 2017 fått in 101 klagomål som rör de gotländska vårdcentralerna. Det är en kraftig ökning från året innan, då 57 klagomål mottogs. Flest klagomål har vårdcentralen Wisby söder fått, 28 stycken. På delad andraplats kommer Visby norr och Unicare/Hansahälsan med 21 klagomål per vårdcentral. Det är också dessa tre vårdcentraler som har flest antal patienter.

– Förbättring är på gång på Wisby söder. Det är en vårdcentral som har varit rörig, de har haft mycket hyrläkare och det är ett högt tryck. Nu är det viktigt att få till fungerande rutiner och arbetssätt, säger Carina Söderström, tillförordnad primärvårdschef.

Den 25 januari ska hon, tillsammans med ordinarie primärvårdschef Hans Brandström och chefläkare Gunnar Ramstedt, titta på avvikelserna för att sedan gå vidare med arbetet på respektive vårdcentral.

Artikelbild

| Bättring på gång. Carina Söderström, tf primärvårdschef, är medveten om problemen som varit på Wisby söder.

– Ett prioriterat område är att jobba för att behålla och rekrytera medarbetare, säger Carina Söderström.

De vanligaste klagomålen handlar om brister i kommunikation och bemötande. Även brister i undersökningar och utredningar, till exempel att patienten anser att vårdgivaren inte tagit tillräckligt med prover eller avfärdat ens symtom. Ett annat vanligt klagomål handlar om läkemedel. Patienten kan ha upplevt att de fått fel läkemedel, alternativt för mycket eller för lite.

– Det är besvärande med så många klagomål, men det handlar också om vilka förväntningar patienten har. Men det är klart att det är viktigt att patienten känner sig väl bemött, säger Carina Söderström.

Patientnämnden oroas över utvecklingen. Redan efter första halvåret 2017 noterade de den kraftiga ökningen. Därför har de i en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden krävt svar på hur sjukvården arbetar med problemen i primärvården. Skrivelsen lämnades in i slutet av oktober, men än har de inte fått svar. Troligtvis ska ärendet upp i nämnden i februari.

– Vi känner oss bekymrade. Vi vet att dessa klagomål bara är toppen på isberget, många är missnöjda utan att rapportera det till oss. För att lasarettet ska fungera behöver vi en fungerande primärvård. Användandet av hyrläkare är det största bekymret. Det innebär bristande kontinuitet för patienterna och hyrläkarna hinner inte läsa in sig på allt vilket kan leda till snabba och dåliga beslut, säger Elisabeth C Ekman, handläggare på patientnämnden och tidigare distriktssköterska inom primärvården.