Bolaget Cementa har sökt tillstånd för utökad täktverksamhet vid Filehajdar och Västra brottet på nordöstra Gotland. Planerna innebör en ökning av befintliga brott med 46 hektar.

Mark- och miljödomstolen har frågat Länsstyrelsen på Gotland om hur de ställer sig till frågan. Nu har myndigheten levererat sitt remissvar till domstolen.

– Vår bedömning är att den planerade verksamheten riskerar att påverka den långsiktiga vattenförsörjningen för Gotland. Därför anser vi att ansökan om täktverksamhet ska avslås, säger Lena Kulander vid länsstyrelsens miljö- och vattenenhet.

Länsstyrelsen menar att den planerade verksamheten påverkar möjligheterna till fortsatt grundvattenuttag i Slite och utgör en risk för den långsiktiga användningen av Tingstäde träsk som vattentäkt.

– Vi kan konstatera att företagets förslag till kompensationsåtgärder för påverkan på vattenförsörjningen inte är tillräckligt utredda, säger Lena Kulander.

Länsstyrelsen menar också att naturvärden hotas. Konsekvenser inom Natura 2000-områdena i Hejnum Kallgate och Bojsvätar befaras.

Mark- och miljödomstolen beslutar ytterst om Cementa får tillstånd till att utöka täktverksamheten.