På måndag ska regionfullmäktige för andra mötet i följd ta upp försäljningen av fastigheten. Därmed förväntas det över många år utdragna ärendet slutligen kunna klubbas. Men även om så sker är det inte avslutat. Försvarsmakten har nu nämligen till länsstyrelsen överklagat det bygglov som den 8 maj beviljades för nybyggnad av hotell på Visby Kransborren 1 (populärt kallad Kokkolokkoskogen). Försvarsmakten yrkar att bygglovet upphävs.

Försvarsjurist Elisa Saarinen vid Ledningsstabens juridiska avdelning anger i grunderna för yrkandet att den planerade byggnationen är belägen inom område av riksintresse för Försvarsmakten. Exakt vad det handlar om upplyser Försvarsmakten inte om av sekretesskäl.

Enligt överklagandet kan den planerade byggnationen inte anses vara lämplig med hänsyn till den militära verksamheten som Försvarsmakten bedriver inom området. Det kan inte heller uteslutas att den tänkta byggnationen kan komma att medföra krav på begränsningar av den militära verksamheten och på sikt påtagligt försvåra utnyttjandet av Försvarsmaktens anläggningar.

”Länsstyrelsen bör därför upphäva kommunens beslut om bygglov för hotell och anläggning av parkering”, framhåller Elisa Saarinen.

Lars Thomsson, (C), menade vid förra regionfullmäktigemötet att det efter tio års väntan var dags att förverkliga hotellplanerna.

– Jag är förvånad att de överklagar eftersom vi har en lagakraftvunnen plan, det är en oväntad vändning för min del. Men det kan ha tillkommit nya aspekter från försvaret, i så fall har jag förståelse men annars är jag förvånad.

Han konstaterar att fastigheten är granne med Försvarsmaktens anläggning för flygbränsle men att detta är reglerat i detaljplanen.

– Det skedde mycket anpassningar i förhållande till försvarets krav när planen togs. Om de inte kan godta något då går det inte att bygga alls på fastigheten.