Fortifikationsverket, FORTV, begär 900 miljoner kronor för nybyggnation på Tofta skjutfält. Bakgrunden är försvarsbeslutet att etablera stridsförband på Gotland. Beräknad byggstart är i början av 2018 och det hela planeras vara klart vid halvårsskiftet 2020.

Regeringen beslutade i juni 2016 att projektet skulle genomföras till en kostnad av högst 780 miljoner kronor. Men FORTV menar att det uppstått nya förutsättningar och med anledning av dessa begär FORTV ytterligare 120 miljoner kronor i investeringsbelopp.

Under projekteringens gång har det enligt FORTV visat sig att det dels fanns behov som inte hade inkluderats i de ursprungliga behovsunderlagen, och dels att de ytor som man hade räknat med var för snålt tilltagna.

Lokalytorna för främst de varma byggnaderna har därför stigit med ca 6 000 kvadratmeter, från 14 000 kvadratmeter till 20 000.

Verket poängterar att de redan i sin tidigare hemställan framhöll att den skedde i ett tidigt skede och att alla delar då inte var slutgiltigt klarlagda.