Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att utreda hur Gotland kan bli en pilot i omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige. Cementa är redan i dag Gotlands överlägset största energiförbrukare. Slitefabriken svarar för ungefär hälften av Gotlands totala energiförbrukning och en tredjedel av elförbrukningen. Under ett år förbrukar man cirka 300 gigawattimmar el. En förbrukning som kan komma att mångfaldigas.

– Vi har ett successivt pågående arbete med att fasa ut de fossila bränslena till förmån för alternativa. Ett viktigt steg är det pågående arbete vi driver med Vattenfall där vi ser över vilka förutsättningar det finns att elektrifiera hela eller delar av vår process. Det skulle innebära ett jättestort steg i att minska koldioxidutsläppen, framhåller Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa.

Och Cementas vd Magnus Ohlsson är tydlig med att om företaget ska lyckas i sina satsningar på koldioxidsnål processteknik på vägen mot ett klimatneutralt cement så kommer en stabil och konkurrenskraftig elförsörjning att vara avgörande.

Artikelbild

| Betonglamm, används som trafikhinder.

Men för ett år sedan beslutade Svenska Kraftnät att skrota arbetet med den planerade nya elförbindelsen, den tredje elkabeln, mellan Gotland och fastlandet.

– Vattenfall kommer att driva uppdraget att se över bland annat kabelanslutning men även hur eventuella energilager skulle kunna utformas på Gotland, säger Karin Comstedt Webb.

– På sikt behöver man ta med i beräkningen att vi övergår till att behöva en större andel elenergi. En analys i år ska visa hur vi ska säkerställa elen försörjnings- och konkurrensmässigt. Jag tror det blir svårt att klara sig utan kabelanslutning. Men målet för Energimyndigheten är inte att skapa ett isolerat system utan en kombination av lösningar.

Redan under detta år förväntar sig Cementa att få svar på vilka typer av teknik som skulle vara relevanta och man kommer sedan att gå över till tester.

– Var dessa blir är inte bestämt än men det är inte osannolikt att det blir i Slite.

Tidsperspektivet är att pilotanläggningar ska etableras under nästa år. Sen blir det en stegvis uppskalning beroende på hur testerna faller ut.

– Men blickar man fram kan man fundera på en fullskaleanläggning ett decennium fram i tiden. Men det krävs också samverkan med andra industriaktörer och med det offentliga, framhåller Karin Comstedt Webb.