Båda kalkbolagen fick sina domar den 11 september. Mark- och miljööverdomstolen gav inga tillstånd, utan hänvisade till att kalkbrytning inte gick att förena med reglerna för det utvidgade Natura 2000-området.

SMA Mineral anför bland annat en artikel i EU:s direktiv om skydd av Natura 2000-områden fått en felaktig och förenklad innebörd när den översatts till svenska. Begreppet ”området” skulle ha varit ”området som helhet betraktat”.

Hur artikeln ska tolkas är av avgörande betydelse, anser bolaget. SMA påpekar på nytt att den planerade brytningen bara tar i anspråk 40 hektar av Natura 2000-området, som efter utökningen omfattar 6 540 hektar.

SMA vill att ekonomiska hänsyn ska beaktas, och även det att bolaget för 20 år sedan som kompensation överlät ett 1 230 hektar stort område till staten för en symbolisk summa.

Nordkalk har lämnat in sin begäran om prövningstillstånd i tid, men har begärt anstånd till den 19 oktober med att utveckla talan.

För att överklagandena ska tas upp krävs att HD (Högsta domstolen) beviljar prövningstillstånd. HD tar endast upp mål som är av vikt för ledning av rättstillämpningen, eller att underinstansen grovt förbisett något eller gjort ett grovt misstag. SMA har ansökt om prövningstillstånd en gång efter att regeringen 2015 beslutade att utöka Natura 2000-området Bästeträsk. Ansökan lämnades in 2016, efter att bolaget fått nej till en mindre utvidgning vid Stucks. 2017 avslog HD begäran om prövningstillstånd.