Svenska kyrkan är indelad i 13 olika stift med varsin biskop. En biskop väljer i regel själv hur länge hen ska vara kvar i tjänst och många fortsätter efter pension. Det tänker dock inte Visby stifts biskop Sven-Bernhard Fast göra. För sju år sedan tillträdde han som biskop men i maj går han i pension och då är det dags för nytt biskopsval.

Innan kyrkan skildes från staten år 2000 tillsattes biskoparna av regeringen. I dag är det stiftsstyrelsen, det vill säga Svenska kyrkans styrorgan på länsnivå, som är ansvariga för biskopsvalet. Valet består av fyra delar: nomineringsval, behörighetsprövning, biskopsval och till sist biskopsvigning.

Innan nomineringsvalet, som äger rum den 11 januari, kan röstberättigade ge förslag på kandidater. Röstberättigade är stiftsstyrelsens och domkapitlets ledamöter, präster, diakoner samt elektorer som väljs av församlingar och pastorat. Hittills har Visby stift fått in sex förslag: Michael Bjerkhagen, direktor för Katharinastiftelsen och kyrkoherde i Hovförsamlingen, Jonas Lindberg, enhetschef i Uppsala domkyrkoförsamling, Louise Linder, församlingsherde i San Francisco, Thomas Petersson, domprost i Växjö, LarsEric "Larsa" Rännar, kyrkoherde i Nordmalings församling, samt Pernilla Håkansdotter-Olsson, utlandschef för utlandsavdelningen i Uppsala.

Efter nomineringsvalet anordnas en utfrågning av kandidaterna den 27 januari. Intervjuerna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på Svenska kyrkans hemsida. Efter utfrågningen är det dags för biskopsval, som sker den 15 februari i Helgeandshuset i Visby. Om någon kandidat får mer än hälften av rösterna är valet klart. I annat fall sker en andra valomgång den 5 mars mellan de två kandidater som fått flest röster.

När biskopen är vald är det dags för biskopsvigning som sker i Uppsala domkyrka den 3 juni. Ärkebiskop Antje Jackelen viger den nya biskopen, assisterad av övriga biskopar i Sverige samt särskilt inbjudna biskopar från andra kyrkor.

Sven-Bernhard Fast kan då luta sig tillbaka i sitt nya hus i Hejnum. Men titeln biskop emeritus behåller han livet ut.