Domkapitlets beslut grundade sig i att Mats Hermansson ska ha brutit mot sina vigningslöften, bland annat genom att dela sin ämbetsberättelse med ärkebiskopen.

Domprosten tillbakavisar i ett svar att han har varit illojal mot biskopen och menar tvärtom att han flera gånger stått upp för Sven-Bernhard Fast och att biskopen ska ha tackat honom för detta vid ett par tillfällen.

Nu kommenterar biskop Sven-Bernhard Fast för första gången beslutet.

Artikelbild

– Jag deltog inte i beredning, förhandlingar eller beslut eftersom jag kan vara jävig i den här frågan, men självfallet är jag 100 procent solidarisk med beslutet i domkapitlet, säger han och fortsätter:

– Två erfarna domare och lagmän har berett beslutet, respektive lett förhandlingarna. Övriga beslutande var erfarna och kompetenta valda ombud för stiftets präster och diakoner samt för stiftets förtroendevalda lekmän och beslutet var enhälligt.

I domkapitlets avgörande står det att Mats Hermansson har uttalat sig allt för negativt kring den granskning, eller visitation, som biskopen genomfört i domkyrkoförsamlingen och att han i stället borde ha "tagit ett steg tillbaka".

Vad menas med det?

– Jag tolkar det så att domkapitlets utredare menar att domprosten borde ha avstått från sitt agerande på grund av sin roll som domprost. Men jag var inte med så den frågan borde egentligen inte ställas till mig, svarar Sven-Bernhard Fast.

Vad säger du om bilden av att det pågår en ”häxjakt” mot domprosten?

– Domkapitlet är skyldigt att utreda alla anmälningar, och det har inkommit ett antal mot Mats Hermansson i olika ärenden och från olika personer. Det har varit en rättsäker process och en noggrant genomförd utredning av domaren och lagmannen Sture Stenström. Domprosten har tagit del av handlingarna och fått yttra sig.

Biskop Sven-Bernhard Fast menar också att om kyrkans ordningar efterlevs bättre i framtiden, i enlighet med domkapitlets beslut, kommer arbetssituationen för både nuvarande och kommande biskop att förbättras avsevärt.

I domkapitlets beslut står det bland annat:

”Vad som står i Mats Hermanssons ämbetsberättelse innebär även påstående om att biskopen i sin ämbetsutövning sprider rykten och felaktigheter. Denna brist av respekt för och lojalitet med biskopen från Mats Hermanssons sida i förening med att sedan offentliggöra biskopens förmenta tillkortakommanden är enligt domkapitlets bedömning inte acceptabelt.”