Enligt länsstyrelsen är området en "liten naturvärdespärla" som ligger ca 2,5 kilometer sydost om Rute kyrka. Det nya naturreservatet angränsar mot Bräntings naturreservat i norr och Sigfride naturreservat i väst.

Området är cirka 26 hektar stort och större delen av det består av "barrsumpskog och ädellövsdominerad hagmark med många senvuxna och grova ekar och askar".

– Det här är ett reservat som vi tror kommer intressera och uppskattas av de som är intresserade av sällsynta lavar, säger Staffan Carlsson på Länsstyrelsen.

Man har funnit flera skyddsvärda arter i det nya naturreservatet, som exempelvis cinnoberfläck och frostfläck, vilket är två akut hotade arter som växer på slät bark av senvuxen ask.