Maldes naturreservat i Stånga utgör en del av ett stort skogsområde söder om Lojstasjöarna. Enligt länsstyrelsen är det en "typisk gotländsk bondeskog med äldre tall och gran och ett glest och luckigt trädskikt". Skogen har brukats genom plockhuggning och bete och det finns gott om gräs och blommande örter.

– Maldes är en trevlig, ljus och lättvandrad skog och är ett välbesökt friluftsområde. Marken ägs sedan ett år tillbaka av staten och initativet till att skydda området kommer från de tidigare markägarna, säger naturvårdshandläggare Cecilia Nygren i ett pressmeddelande.

Naturreservatet Burggathagen i Bäl utgör en del av ett skogsområde öster om Bäl kyrka och består till största delen av barrskog och barrsumpskog med gran och ädellöv. Det finns också fornlämningar i form av röjningsrösen, gravar, hägnader och en husgrund.

Artikelbild

| Maldes naturreservat i Stånga.

– Burggathagens mäktiga barrskogar och sumpskogar som är rika på gran och ädellövträd är sällsynta naturmiljöer på Gotland. Här finns en rik mångfald av sällsynta växter, svampar, lavar och mossor vilket gör det till ett mycket spännande område för den naturintresserade, säger Ingrid Thomasson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.