Många kommuner i landet har upplåtit obrukad mark till bete eller slåtter och så gör även Region Gotland nu. Sedan tidigare har regionen en hel del mark utarrenderad, men det finns obrukad mark där lantbrukare kan ta djurfoder eller ha sina djur på bete. Tillsammans med LRF, Lantbrukarnas riksförbund, jobbar regionen för att få fram tillgänglig mark.

Regionen äger stora arealer över hela Gotland och anställda på regionens teknikförvaltning jobbar nu med att inventera tillgänglig mark. Detta tar extra tid då registren ännu inte finns digialt. När man fått fram användbar mark, lämnas den över till Maskinringen som då samordnar mark och behov. Sedan kan lantbrukare höra av sig till Maskinringen.

Även Svenska kyrkan upplåter mark.

– Den åkermark och de ängen som kyrkan äger är oftast utarrenderade till lantbrukare. Märker man att någon mark som tillhör kyrkan inte har slagits i år - kontakta arrendatorn eller Visby stift om du är osäker. Vi har redan haft ärenden där foder på det viset kunnat tas tillvara då arrendatorn själv avstod, säger Arvid Mickelåker på Visby Stift.

Då kyrkan äger mycket skog, vill kyrkan ge möjligthet för bete genom denna naturresurs.

– Handläggningen i de här ärendena ska kunna gå fort, säger han.

En avgift på 2000 kronor plus moms tas ut för det administrativa arbetet per bete. Stängsel och vatten får varje arrendator ordna själva.

Arvid Mickelåker hoppas att lantburkare hör av sig vid behov och välkomnar även andra djurägare.