Henrik Nilsson är en av de fastighetsägare i Klintehamn som redan nu påverkas av SMA minerals kalkstensbrytning i området.

– Nu spränger de fem gånger per år och vi har sprickor i hela huset. Det fungerar inte i dag och nu vill de spränga ännu mer, säger han och berättar att hela huset skakar och att porslinet skramlar i skåpen när SMA spränger i berget i Klinte.

Trots att han är säker på att sprickorna uppstått till följd av kalkstensbrytningen har han inte fått någon ersättning för skadorna. Detta då det är svårt att bevisa hur sprickorna i fasaden uppkommit.

Artikelbild

| Det nuvarande brottet i Hunninge i Klintehamn.

– Man måste besiktiga huset innan sprängningen och dagen efter sprängning, säger han.

Bevisbördan ligger på de privata fastighetsägarna.

– Det är vi som måste bevisa att fasaderna spricker, brunnen sinar eller att djuren blir rädda, säger Niklas Mickelin som liksom Henrik Nilsson sitter i styrelsen för föreningen Urbergsgruppen Klintehamn.

De båda bor i Klintehamn där SMA mineral nu vill utöka brytningen av kalksten i de två brotten Snögrinde och Hunninge. I dag har SMA tillstånd att bryta 95 000 ton per år. Den nya ansökan gäller ett uttag av totalt 30 miljoner ton berg, varav högst 900 000 ton per år. Enligt ansökan ska de båda brotten Snögrinde och Hunninge slås samman med ett verksamhetsområde på 224 hektar varav 109 hektar ska vara brytområde.

Artikelbild

| Brottet vid Snögrinde.

Urbergsgruppen Klintehamn, en underförening till nationella Urbergsgruppen, bildades under våren 2018.

– Det som gjorde att vi startade Urbergsgruppen Klintehamn är oron för storleken på brottet, påverkan på grundvattnet och samhället, säger Niklas Mickelin.

Artikelbild

| Niklas Mickelin, ordförande för Urbergsgruppen Klintehamn.

Föreningen har cirka 150 medlemmar.

– Det finns fler som blir påverkade. Att inte fler är oroliga och kan bli medlemmar, det är märkligt. Allt vi säger påverkar, vi måste skrika, säger Niklas Mickelin.

Artikelbild

| Den lila linjen visar ytan på det planerade brottet.

I sin ansökan om utökad kalkstensbrytning räknar SMA med att 100 lastbilar dagligen kommer att köra fram och tillbaka mellan brottet och hamnen.

Trafikverket, som svarat på SMA minerals ansökan, har gjort bedömningen att den verksamhet som SMA ansökt om skulle få omfattande effekter på omgivningen längs transportvägen vad det gäller trafiksäkerhet samt miljö- och klimatpåverkan.

Artikelbild

Just nu tar Region Gotland fram Program Klintehamn 2030. Programmet ska stärka Klintehamns identitet som en plats att leva och bo på. Ett av målen är att befolkningen i Klintehamn ska öka med 1 000 personer och att Klintehamn ska få fler bostäder av god kvalitet. Ett annat mål som nämns i planen är att det ska vara lätt att ta sig mellan exempelvis bostäder och hamnen, något som kommer att försvåras av ökad tung trafik i området.

– Egentligen handlar Urbergsgruppens arbete om hur samhället i stort påverkas. Vad händer om man inte får och inte kan exploatera, säger Niklas Mickelin.

Artikelbild

Daniel Juvél, vd på SMA mineral, menar att det inte finns någon risk för negativ påverkan på grundvattnet till följd av stenbrytningen.

– Nej, det ser jag inte att det är. Vi har gjort jättenoggranna undersökningar. Sen har jag högsta respekt för att det finns oro, men vi skulle aldrig gå vidare med något som vi inte tycker är bra. Jag känner mig trygg, säger han.

Artikelbild

Han är heller inte orolig för att bolagets verksamhet ska få negativa effekter på samhället.

– Jag ser inga motsättningar. Det som inte är bra är ett samhälle som inte lever. En verksamhet och industri är positivt för samhället, säger han.

Artikelbild

I Klintehamn finns två kommunala vattentäkter, Loggarve och Mölner som är en reservvattentäkt. Region Gotland har lämnat in ett yttrande gällande SMA minerals ansökan om utökad verksamhet. Tekniska nämnden anser att SMA behöver komplettera sin ansökan med en djupare analys av hur den planerade verksamheten skulle påverka grundvattenströmningar på närliggande fastigheter samt ytterligare undersökningar som visar att regionens vattentäkter i området inte påverkas av verksamheten.

I den regionala översiktsplanen slås fast att nya tillstånd för kalkstensbrytning inte kommer att tillåtas om framtida vattenförsörjning äventyras.

Även länsstyrelsen väntas yttra sig i ärendet men har fått dispens gällande sitt remissvar till Mark- och miljödomstolen till slutet av februari.