Debatt Gotlands Folkblad Svar till Erik Franssons ledare 30 oktober.

Verksamhet och ekonomi hör ihop. Det handlar om att skapa långsiktiga och hållbara ekonomiska förutsättningar för samtliga verksamheter inom Region Gotland. Det handlar om hur vi styr ekonomin så att regionens pengar, våra gemensamma skattemedel, som faktiskt är begränsade ska räcka till för regionens verksamhet som helhet.

Regionfullmäktige gör en sammanvägd bedömning av de ekonomiska resurser regionen har via skatteintäkter och bidrag och tilldelar budgetramar till nämnderna. Hela den ekonomiska styrningen bygger på att nämnderna håller sin budget för att vi skall klara ekonomin.

Erik Fransson vill få det att låta som att regionen inte har några ekonomiska problem. De senaste årens resultat har räddats av reavinster från fastighetsförsäljningar. Men, problemet är att nämnderna totalt går minus 47 miljoner kronor mot budget, det väljer Erik Fransson att bortse från.

Fullmäktige har i direktiv till nämnderna varit tydlig med att budgeten skall hållas. I samband med delårsrapporten i juni gav fullmäktige samtliga nämnder i uppdrag att omedelbart vidta åtgärder för att nå ekonomisk balans och att minska nettokostnadsutvecklingen. Trots det är prognosen nu att sex av tio nämnder inte klara att hålla sin verksamhet inom av regionfullmäktige tilldelad budgetram. Totalt minus 47 miljoner kronor för nämnderna.

Därför tog Regionstyrelsen i torsdags ett helt enigt beslut om att föreslå regionfullmäktige att ”Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta kostnadsbesparande åtgärder för att säkerställa att hela nämndverksamheten bedrivs inom beslutad budget”. Trots det ville de rödgrönrosa i nästa steg besluta att tillåta HSN, SON och ÖFN att överskrida budget. Det är för mig helt ologiskt och emot alla principer om god ekonomisk hushållning.

Som politiker måste vi ta ett ansvar för helheten och att fullmäktiges beslut faktiskt följs. Jag har full förståelse för de problem som uppstår när förutsättningarna förändras, eller då staten vältrar över kostnader på regionen som nu sker inom LSS. Men, nämnderna har ansvaret från fullmäktige. De måste jobba vidare med åtgärdsplaner och ta ansvaret och göra vad som går för att klara en ekonomi i balans - utan att vissa verksamheter skall få frisedel så som de rödgrönrosa vill.

Jag hoppas vi har ett ansvarstagande fullmäktige som ser allvaret i ekonomin och styr mot att vi följer de regler för ekonomistyrning som är beslutade. Gör vi inte det så hamnar vi långsiktigt i ohållbara situationer och tvingas till snabba förändringar som absolut inte är bra för regionens verksamheter. Att jobba med effektiviseringar och ständiga förbättringar av regionens välfärdstjänster är viktigt för att nå en bra och långsiktig verksamhet för såväl medarbetare som för oss gotlänningar.