Debatt Gotlands Folkblad Replik på ledaren ”Nästa bondeoffer på gång”

I en ledare i Gotlands tidningar den 7 maj skriver Erik Fransson om kostnaderna för kommunala förskolan och säger där att ”övriga kostnader” är 42 procent högre än snittet för jämförbara kommuner. Vi känner inte igen oss. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har kommit fram till 12,2 procents avvikelse mot riket år 2017 (senaste tillgängliga data), vilket redovisades för barn- och utbildningsnämnden 2018-09-18, BUN§103. Det finns bokföringsmässiga skillnader mellan kommunerna kring vilka kostnader som ingår i kategorin ”övriga kostnader”. Exempelvis redovisas kapitalkostnaderna för om- och tillbyggnader i denna kategori hos oss – hos andra som en hyreskostnad. Den kostnad som sticker ut på Gotland om man jämför är personalkostnaderna som är högre än i riket och motsvarar 21,8 miljoner kronor.

Just nu pågår en översyn av Region Gotlands förskolenheter - både i Visby och på landsbygden. Detta efter regionfullmäktiges beslut i juni 2016 om att minska barn- och utbildningsnämndens kostnader med 50 miljoner kronor under perioden 2017-2019. Utpekade strategin för detta är bland annat att verka för större enheter. Förskolan har innevarande år en besparing på två miljoner kronor och utöver ett resultatkrav lagts av BUN på en miljon kronor. Gotlands ekonomi är fortsatt bekymmersam. Förvaltningen behöver utöka antalet barn per årsarbetare inom förskolan för att få bättre ekonomiska förutsättningar.

Översynen av våra förskolor sker inte enbart av ekonomiska skäl. Det handlar också om kvaliteten på verksamheten. Vi ska leverera en likvärdig utbildning till alla barn och elever runt om på Gotland. Där har vi funnit att flera av de små förskoleenheterna (framför allt på landsbygden) har problem att rekrytera kompetent personal. Inte minst är det viktigt att ha tillräckligt många legitimerade förskollärare anställda när vi den 1 juli får en reviderad läroplan för förskolan, där utbildningskravet skärps. Förskollärarna har en viktig roll i genomförandet.

Ledarskribenten nämner en föreslagen avveckling av förskolan Lien i Visby, som behandlas av BUN:s arbetsutskott den 15 maj. En bakomliggande orsak är att det finns 50 obesatta platser i Gråbo förskoleområde, vilket gör att området inte kan bära sina kostnader. Att inte vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans vore inte ansvarsfullt gentemot våra skattebetalare. Nämnderna ska verka för god ekonomisk hushållning. När en konflikt uppstår mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna är de ekonomiska resurserna överordnade verksamhetsmålen.