LEDARE GOTLÄNNINGEN Nån gång tidigare har jag önskat att jag kunde lagt till en punkt på regionfullmäktiges bord. Lyckligtvis har jag genom denna plattform en möjlighet att rent hypotetiskt göra det och jag tänkte göra att ett nytt försök i dag.

I dag skulle jag vilja att regionfullmäktige ägnade en stund åt att läsa och diskutera Svenskt Näringslivs rapport: ”Produktivitetspotential i kommunal sektor”.

Det skulle nämligen kunna leda till ett beslut om att sänka kommunalskatten med 4,88 kronor.

Utgångspunkten i rapporten är att kostnaderna för kommunernas verksamhet skiljer sig markant mellan olika kommuner samt att det inte finns någon påvisad koppling mellan höga kostnader och högre kvalitet.

I rapporten beskrivs hur Region Gotland står sig mot de bäst presterande kommunerna och där toppar Gotland listan med kommuner med störst skattesänkningspotential.

Man kan också tala om en effektiviseringspotential då samma pengar skulle kunna användas för att göra verksamheten bättre.

Det finns självklart flera förutsättningar som skiftar mellan kommunerna, dessa har man så långt det är möjligt rensat för i sin jämförelse.

Som exempel kan nämnas att man för förskolan tagit hänsyn till andelen 1-5-åringar i kommunen, genomsnittlig vistelsetid på förskola, barn och ungdomar med utländsk bakgrund, löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling.

För grundskolan är bland annat merkostnader för skolskjutsar och småskolor inräknat och för gymnasiet föräldrarnas utbildningsnivå, föräldrarnas inkomst, kön och behov av ekonomiskt bistånd

Och så vidare.

De områden som jämförts är: förskola, grundskola, gymnasium, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt stöd och service till funktionshindrade. Dessa verksamheter utgör tillsammans cirka tre fjärdedelar av den totala kommunala verksamheten.

Om vi i ett trollslag skulle kunna sänka kostnaderna till genomsnittsnivån för de kommuner som presterar bäst resultat till lägst kostnad, skulle detta innebära en sammanlagd besparing på 444 miljoner kronor. Detta motsvarar en effektivisering på 19 procent eller en skattesänkning om 4,88 kronor, från nuvarande 33,60 till 28,72 kronor.

Skulle vi, lika magiskt, kunna välja att utveckla verksamheterna, skulle det motsvara grundskoleverksamhet för ytterligare 5 100 elever, förskola för 4 500 barn eller särskilt boende för 500 personer inom äldreomsorgen.

Svenskt Näringsliv markerar att rapporten är ett teoretiskt räkneexempel. Det är inte de exakta beloppen som är viktiga utan att vad de ger en indikation på. En utgångspunkt för att diskutera kommunernas effektiviseringsarbete.

Nu kan jag tyvärr inte lägga till saker på regionfullmäktiges dagordning. Men jag kan tipsa alla 71 ledamöter om att läsa rapporten. Vad man än tycker om den borde den kunna utgöra underlag till intressanta diskussioner.