Gotlands Allehanda Jag har ju själv haft mina dubier om sammanslagningen av byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Främst har jag ställt mig frågande inför varför det är så förtvivlat bråttom. Å andra sidan så inser jag ju att det kan finnas samordningsvinster att göra, när de förvaltningar som tjänar nämnderna redan är förenade.

Under gårdagens regionfullmäktige gick byggnadsnämndens snart avgångne ordförande Karl-Allan Nordblom till storms mot sammanslagningen under väldigt anspråksfulla baner. Han slogs för demokratin och menade att när man slår samman nämnder och minskar antalet förtroendevalda så minskar man också på demokratin.

Verkligen?

I så fall borde man kunna ÖKA demokratin om man skapar fler nämnder. Varför ska vi ha en hälso- och sjukvårdsnämnd när vi kan ha en lasarettsnämnd, en primärvårdsnämnd, en tandvårdsnämnd, en fotvårdsnämnd och en hjälpmedelsnämnd. Och så vidare. Så oerhört demokratiska vi skulle kunna bli. Implementeras denna fragmenterande princip systematiskt skulle snart envar kunna bli sin egen kommunpolitiker.

Förtroendevalda politiker i regionens nämnder har stor betydelse för demokratin, men jag tror ändå demokratin tjänas bäst om nämnderna får den omfattning av ansvar som tjänar verksamheten bäst.