LEDARE GOTLÄNNINGEN Kommer ni ihåg debatten om starkare och större regioner? Förslag om att övriga län i Sverige skulle göra samma resa som Skåne och Västra Götaland gjorde för några decennier sedan – gå samman i regioner för att kunna matcha storstadsregionerna i befolkning och inflytande.

Ett förslag var framme, men det fick inte tillräckligt stöd i Sveriges riksdag, även om det fanns ett brett stöd i de flesta regioner och landsting. Den frågan är nu död. Men utredningen som lade fram förslaget har fortsatt arbeta. Nu handlar det inte om landstingen, utan om statens egen organisation.

Statens myndigheter har nämligen sedan länge övergett länen. I dag är den enda statliga myndighet som är organiserad efter länen länsstyrelserna, och även de har fördelat vissa ärenden så att en länsstyrelse i vissa fall har ansvar för flera län.

Regeringarna har tillåtit myndigheternas regionindelning att ske lite hur som helst, varje myndighet har själv bestämt sin organisation. Det gör att det i dag är olika indelningar för olika myndigheter och det är svårt för medborgare, kommuner, företag och staten själv att riktigt hålla reda på vilka man ska samverka med.

Denna statliga oordning har det länge funnits ett stort missnöje med och nu har ett förslag om en ny statlig myndighetsindelning presenterats för regeringen.

Till skillnad mot det förra förslaget är detta knappast kontroversiellt. Enligt förslaget är det tio myndigheter som får gemensam geografisk indelning: Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Kriminalvården, Migrationsverket, Polismyndigheten, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (strukturfondsprogram), Tillväxtverket (strukturfondsprogram), Trafikverket, Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten.

Denna gång är det staten som styr, dock lutar man sig i förslaget mot en befintlig samarbetsstruktur som i huvudsak berör landsting och regioner, nämligen sjukvårdsregionerna, det vill säga den indelning som finns för mer högspecialiserad vård som bedrivs på universitetssjukhus.

Dock håller man samman Halland. Det länet är i sjukvårdssammanhang delat så invånarna i de södra delarna får den mer avancerade vården i Skåne och invånarna i de norra kommunerna vänder sig till Västra Götaland.

När det gäller statens myndigheter är förslaget att hela Halland ska ingå i samma område som Västra Götaland.

Ett motiv till detta val av indelning är ett också tecken i tiden, utredningen hänvisar till Försvarsmaktens behov. ”Försvarsmakten, har och måste ha en samverkan med landstingens hälso- och sjukvård”, är ett av motiven för valet av indelning.

Än så länge är det bara ett förslag som har presenterats – men det bör omsättas i verklighet så snart som möjligt.

Det är dags att det åtminstone blir ordning på den geografiska oredan bland statens myndigheter.