LEDARE GOTLÄNNINGEN De senaste åren har majoriteten raljerat över oppositionens inställning att de slutsatser som krisgruppen kom fram till behöver följas.

Det är som man inte ens minns att för bara några år sedan tillsattes en k r i s g r u p p för regionens ekonomi. Det var hösten 2015 som man insåg att det behövdes såväl omedelbara som mer långsiktiga åtgärder för att säkra regionens verksamhet.

Detta skedde efter återkommande påtryckningar från oppositionen. Det var oppositionen som föreslog att man skulle ta hjälp av SKL:s analysgrupp och man hade redan på våren efterlyst en organiserad krisgrupp för att hantera problemen.

Det här var alltså efter att allt egentligen borde ha varit frid och fröjd. För fram till hösten 2014 var lösningen från majoriteten: en rödgrön regering. Var bara den på plats skulle kommunerna tillföras de pengar som behövdes i stället för att ge ”skattesänkningar åt de rikaste”. Nu drogs inga jobbskatteavdrag tillbaka och inte heller blev det några tillskott som löste regionens ekonomi.

Men det blev högkonjunktur, ökade skatteintäkter, fler i jobb och allmänt goda förhållanden. Ändå behövs det stora reavinster och andra engångsintäkter för att regionen inte ska gå minus.

Under hela tiden har oppositionens vädjan om större fokus på ekonomin avfärdats. Krisgruppens, då helt eniga, slutsatser om behovet av tuffa åtgärder är som bortblåst.

Man hade krattat och förberett för tuffa beslut men istället har antalet anställda ökat och kostnadsutvecklingen varit ovanligt hög.

Underskotten i nämnderna fortsätter, nu inte bara i hälso- och sjukvårdsnämnden, som varit regel de senaste 40 åren utan även i tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden, förutom socialnämnden.

Jo, det finns förklaringar till detta men om man hade genomfört de tuffa åtgärder man larmade om, hade man haft bättre förutsättningar att möta detta. Nu verkar det högst oklart om det ens blir ett plusresultat, detta år som för bara nån månad sedan pekade mot 127 miljoner plus.

Oppositionens argument har avfärdats som orealistiska, ologiska och allmänt omöjliga.

Kanske lyssnar den rödgröna majoriteten hellre till SKL? I går kom deras ekonomiska rapport för 2018 och den sammanfattas så här: ”Att döma av de rekordstarka ekonomiska resultaten har kommunerna en stark position. Ändå kan utvecklingen inte fortsätta som hittills. De kommande årens behovsökningar är av ett sådant slag att de inte bara kan mötas med resurstillskott. Det kommer också att krävas betydande effektiviseringar”.

Exakt det som oppositionen också påtalat, gång efter annan. Kanske lyssnar man också till Finanspolitiska rådet som sågar regeringens politik som oansvarig.

Konjunkturen beräknas nå sin höjdpunkt 2019 och vi vet vad som alltid kommer efter en högkonjunktur: just det, lågkonjunktur.

Hur snabbt den kommer och hur djup den blir är mera oklart men att det kommer tuffare tider vet alla. Då kan man inte köpa upp alla pengar bara för att det är valår och man är mer mån om makten än landets bästa.